92057. lajstromszámú szabadalom • Habverés, keverés, kavarás és hasonló műveletek céljaira szolgáló gép

Megjelent 1930. évi május hó 15-én. UASYAR KIRÁLYI jH«L SZABADALMI BIEÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 9205*7. SZÁM. — IV/i. OSZTÁLY. Habverés, keverés, kavarás és hasonló müveletek céljaira szolgáló gép. Dr. Zelmder Ág-oston mérnök Chailly (Lausanne/m. Svájc). A. bejelentés napja 1925. évi március hó 18-ika. Svájci elsőbbsége 1924. évi március hó 25-ike. A találmány tárgya gép habverés, ke­verés, kavarás és hasonló műveletek cél­jaira, pld. tojás, tejföl, vaj, stb. verésére, illetve kamrására, továbbá zsírtartalmú, 5 poralakú és folyékony masszák keveré­sére, stb. E gép jellemző sajátsága abban van, hogy fekvő hajtótengelyen a szerszám, vagyis a tulajdonképpeni munkaeszköz 10 hajtására dörzshaj tómű vet. valamint kúp­kerekes hajtóművet tartalmazó hajtómű­fej van elrendezve s emellett oly szervek vannak alkalmazva, melyeknek segélyé­vel, tetszésünk szerint, az egyik vagy a 15 másik (dörzs-, illetve kúpkerekes) hajtó­művet kapcsolhatjuk be, illetve ki, asze­rint, amilyen a feldolgozandó masszák szívóssága vagy összekeverésének nehéz­sége. 20 A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak példaképpen tojás, tejfel, stb. veré­sére vagy ka varasára szolgáló, foganatosí­tási alakja van feltüntetve. Az 1. ábra a gép oldalnézete. A 25 2. ábra a hajtómű-fejnek függélyes hosszmetszete. A 3. ábra a hajtómű-fej vízszintes hossz­metszetszete, a 4. ábra pedig függélyes keresztmetszete. 30 A vízszintes (1) hajtótengely, egyik vé­gén, a (2) hajtókorongot hordja. Az (1) tengely közepe táján a (3) hüvely van el­rendezve (2. és 3. ábrák), mely a tenge­lyen, vezetőék mentén, tengelyirányban 35 eltolható. E (3) hüvely a (4) kúpkereket és az utóbbi körül az (5) dörzskereket hordja. Az (5) dörzskerék, az (1) tengely hatása alatt, a (6) dörzskorongot hajtja, melyen az (5) dörzskerék, a (3) hüvely eltolása ré- 40 vén, sugárirányban eltolható avégből, hogy a (6) dörzskorongnak változó sebes­séget kölcsönözhessünk. A (6) dörzskorong, az üreges (7) tengely útján, a (8) for­gattyútárcsával áll összeköttetésben, mely 45 tárcsával a (9) verőfej vagy szerszám van csuklósan összekötve. Ha a (3) hüvelyt, a 2. és 3. ábra szerint, egészen balra toljuk, ami az 1. és 4. ábrákon látható (10) kézi­emeltyű segélyével foganatosítható, akkor 50 a (4) kúpkerék a (11) kúpkerékkel jut kapcsolatba, mely az üreges (7) tengelyen van szilárdan megerősítve és mely úgy a (7) tengelyt a (8) forgattyútárcsával együtt, mint a (12) kúpkereket is hajtja, 55 mely utóbbinak tengelye az (1) hajtóten­gely meghosszabbításában van. A (4) kúpkereket, az (1) hajtótengelyre, eltolhatatlianul is felékelhetjük és e kerék a (11) kúpkerékkel állandó kapcsolatban 60 is lehet, mely esetben azonban a (11) kúp­kerék lazán ül a (7) üreges tengelyen és laz utóbbival bármely alkalmas szerkezet segélyével kapcsolható össze, ha a (8) for­(gattyútáresát a kúpkerekes hajtómű se- 65 gélyével akarjuk forgásba hozni. A (6) dörzskorong a (13) rúgó hatása alatt szorul az (5) dörzskerékhez és a (15) emeltyű révén (1. ábra), emelőexcenter segélyével, az (5) dörzskerékről leemel- 70 hető. Ily módon a (6) dörzskorong kikap­csolható anélkül, hogy ezzel a (4, 11) kúp­kerekek járását befolyásolnók. Az (5, 6) dörzshajtóművet akkor használjuk, ha kevésbbé szívós vagy könnyebben össze- 75 keverhető masszák dolgozandók fel, mig szívósabb jellegű vagy nehezebben össze-

Next

/
Thumbnails
Contents