92033. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék a cigarettatöltőgépeken alkalmazott markoló dobok tűfelületének dohánnyal való egyenltes feltöltésére

Megjelent 64 Jh'ÍO. évi május hó 15-én. MAGYAR KIKÍLYI JHh8L SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92033. SZÁM. — X/c. OSZTÁLY. Eljárás és készülék a cigarettatöltőgépeken alkalmazott markolódobok tűfelületének dohánnyal való egyenletes feltöltésére. SemenoT Iwan Alexandrovic mérnök Plzen (Csehszlovákia). A bejelentés napja 1925. évi november hó 27-ike. Németországi elsőbbsége 1924. évi december hó 6-ika. A cigarettatöltőgépeken alkalmazott markolódobok tűfelületének dohánnyal való feltöltésére ezidőszerint használatos készülékeknek különböző hibái vannak. ' így pl. a markolódob és a hozzávezetett dohány közötti érintkező felület nagysága, valamint a kettő közötti nyomóerő a mar­kolódob működése közben nem állandó, hanem mindkettő szakaszosan változik, I aminek következménye, hogy a markoló­dob tűfelülete csak egyenlőtlenül tölttetik fel dohánnyal. Ezt a hátráiyt kivált­képpen azok az általánosan használt ké­szülékek mutatják, amelyeknél a dohány­j nyal megtöltendő szekrénynek hátsó fala a. markolódob felé és attól el lengő moz­gást végez. Minthogy a markolódob tű sorai a dob tengelyére merőleges síkokban egymással párhuzamosan vannak elren ) dezve, ezek a tűsorok, ha már a dohány­ban barázdákat vágtak (1. és 6. ábra) a dohányszálakat azután már nem ragad­ják meg tűhegyeikkel, hanem a tűsorok közé ékelve hordják tovább, aminek kő­> vetkezményeként egyenlőtlen mennyiségű dohány ragadtatik ki az egész tömegVől. A jelzett hátrányok kiküszöbölésére a markolódob fölött elrendezett második, tűkkel felszerelt dob rendeltetésének ab-3 ból az okból nem felel meg, mert a tűk hajlásúnak iránya rendesen ellenkezik a forgás értelmével és így a tűk a dohány­szálakat nem súrolják le a markolódob felületéről, hanem egyenesen a tűsorok á közé nyomják be. A jelen találmány a cigarettatöltőgépek ismertetett hátrányait megszünteti. A ta­lálmány szerinti készüléknél a dohány egy a markolódob tengelyére merőleges helyzetű csatornába van helyezve, mely- 40 nek fenekén végtelen szalag mozog; erre a szalagra egy, a csatornához harántirány­ban álló lemez van változatlanul erősítve, mely a dohányt egyenletesen és változat­lan nyomás alatt a markolódob felé to- 45 vábbítja. A csatorna a beléje töltött dohánnyal, a szalaggal és a haránthelyzetű lemezzel a markolódob tengelyével párhuzamos irány­ban ide-oda járó mozgást végez. Ennek 50 következtében a markolódob tűi a dohány nyal való érintkezési felületen oly pályá­kon mozognak, melyek a markolódob forgómozgásából és a csatorna előbb em­lített keresztirányú mozgásából adódnak 55 (5. ábra). Ezen két mozgás kombinációja folytán a dohányszálak egyenletes kimar­kolása biztosítva van. A csatolt rajzokon a találmány szerinti eljárás alapján dolgozó készüléknek egy 60 példakép peri i foganatosítási alakja van bemutatva, ahol is az 1. ábra a készülék függélyes metszete a inarkolódobtengelyre merőleges irány ban; a 65 2. ábra hozzátartozó oldalnézet, részben metszet, a 3. ábra a markolódob tengelyével pár­huzamos függélyes sík szerint vett met­szet; a 70 4. ábra a dohánycsatorna harántlemezé­nek kocsiját mutatja felülnézetben; az 5. és 6. ábra vázlatosan a markolódob tűi által a hozzájuk vezetett dohány on be­futott utakat mutatják, még pedig az 5. 75 ábra a jelen találmány tárgyát tevő ké-

Next

/
Thumbnails
Contents