92024. lajstromszámú szabadalom • Kétrészű csavardugós biztosítórndszer, különösen különböző átmérőjű illesztőcsapokkal

Meg-jelent 1930. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92034. SZÁM. — VLL/G. OSZTÁLY. Kétrészű csavardugós biztosítórendszer különböző átmérőjű illesztő csapokkal. Siemens-Schuckert-Werke G. m. b. H. Berliii-Siemensstadt. A bejelentés napja 1924. évi julius hó 4-ike. Németországi elsőbbsége 1923. évi december hó 14-ike. Az Elektrotechnikai Egyesület által normalizált csavardugós biztosítórendszer kétrészű biztosítókokkal és a csavardugók felvételére szolgáló aljzattal, nagy jelentő­j ségre tett szert különösen azon bizton­ság okáért, amelyet a dugók rövidzárlatok és túlterhelések ellen nyújtanak, valamint azért is, mert 500 Volt feszültségig a kü­lönböző áramerősségek dugói egymásközt } íel nem cserélhetők, valamint mert a dugófej és a betét két önálló részt alkot. Ezen ismert rendszer egyik hátránya, hogy az egyes részek aránylag nagy mé­retekkel bírnak. A találmány tárgyát egy 3 oly rendszer képezi, amelynek méretei lé­nyegesen kisebbek és amely a régi és az új rendszer közötti átmenetet könnyen le­hetségessé teszi. A találmány értelmében a betét testének átmérője közel egyenlő a 0 rendszerben előforduló legnagyobb il­lesztőcsap átmérőjével, míg a betét hossza és csapjának átmérője szabványosak. Az aljzat, a csavardugófej és az illesztőrész méretei az új rendszerben akként vannak 5 megválasztva, hogy a betét úgy egy nagy, mint egy kis aljzatban is alkalmazható, amely aljzatok közül a nagyobbik szabvá­nyos méretű és normális Edison csavar­menettel bír, a kisebbiknek csavarmenete 0 azonban lényegesen kisebb, úgyhogy a ki­sebb betét normalizált méretű csavardugó­fejben egy egyszerű közbenső bélés behe­lyezése után ugyancsak felhasználható. Az új rendszerben az aljzat és a csavar-5 dugó kisebbek és az aljzat a betét illesztő­csapja részére egy új illesztőrésszel van kiképezve. A találmány tárgyának egy kiviteli alakját példaként a mellékelt rajz 1—8. 0 ábráig mutatja. Az 1. ábrában metszetben egy normalizált biztosítórendszert tüntettünk fel. A 2. ábra az új kivitelt egy kisebb betét ős közbenső bélés alkalmazása esetére mu­tatja. A 45 3., és 4. ábrák 25 és 20 Amp.-es betétek­nek az éj biztosítórendszerben való alkal­mazását tüntetik fel. Figyelemre méltó az új rendszernél, hogy az aljzat (T) mély­sége függetlenül az aljzat nagyságától 50 minden áramerősség mellett egyenlő. Az 5. és 6. ábrák két új biztosító betétet tüntetnek fel. A 7. ábra egy illesztőhüvelymetszetben, a 8. ábra nézetben tüntet fel. 55 Az összes ábrákban (a) az aljzat, (h) a csavarmenetes hüvely, (b) az illesztő­gyűrű a nagy aljzatban, (c) a betét, (k) az illesztőcsap, (d) a dugófej, (i) a csavarhü­vely, (e) az illesztőcsavar a nagy aljzat- 60 ban, (g) az illesztőhüvely a kis aljzatban, amelyet ott a nagy aljzatban, (g) az il­lesztőhüvely a kis aljzatban, amelyet ott a nagy aljzat (e) illesztőcsavara és (b) illesztőgyűrűje helyett alkalmazunk, (f) 65 az alsó kontaktushely az (a) aljzatban. A (c) betét hossza és illesztőcsapjainak átmérője megegyezik a normalizált (D) typusú betétek megfelelő méreteivel. A betéttest átmérője közel egyenlő a norma- 70 lizált betétek legnagyobb illesztőcsapjá­nak átmérőjével. Ezen átmérő ezek szerint a 25 Amp.-es betét átmérőjével azonos és így közel 14 mm. A kisméretű új patronok rövidzárlat és 75 túlterheléssel szemben ugyanezt a bizton­ságot nyújtják, mint a normalizált beté­tek, feltéve, hogy egész hosszukat az ol­vadószál részére használjuk ki. Azon eset­ben, ha a leírt betéteket meglévő, normali- 80-

Next

/
Thumbnails
Contents