92016. lajstromszámú szabadalom • Ránc-eltávolító készülék

Megjelent 1930 Jh'ÍO. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92016. SZÁM. — III/B. OSZTÁLY. Ránc-eltávolító készülék. Ring-ler Hermáimé szül. Mészáros Fanny magánzó Budapest. A bejelentés napja 1925. évi március hó 11-ike. A találmány tárgyát az arcnak és hom­loknak a korral jelentkező ráncait eltávo­lító készülék alkot ja. A találmány lényege a ráncosodó felü-5 letre simuló módon fel illeszthető és fesze­sen rögzíthető vászonlap és ennek sarkai­ból kiinduló és beszőtt gumiszálakkal bíró szalagokból álló készülék, amely sza­lagok a feszültség szabályozása céljából ) csattal és egymáshoz való oldható kötés céljából kapcsokkal vannak ellátva. Mellékelt rajz a találmány tárgyának két kiviteli alakját és pedig egy arcra és egy homlokra való kiviteli változatát al­> kalmazásban szemlélteti; az 1. ábra mindkét kivitelt elülről, a 2. ábra a homlokra valót hátulról, vé­gül a 3. ábra az arcra valót szintén hátulról I tünteti fel. A célszerűen szitaselyemből ;(gaze-szö­vetből) készült (a) arcborító lap olyan idomra van vágva,, hogy az orr és az ajak között elhelyezkedve, az arcnak minél na­, gyobb területét takarja (1. ábra). Négy sarkához egy-egy (c) gnmiszalag (beszőtt gumiszálakkal készült szalag) van erő­sítve, amelyek közül a két felső, meg a két alsó az (e) kapcsok révén a fej hátsó ré-i szén egymással külön-külön összekapcsol­ható. A (c) szalagok az (i) csattok segít­ségével a szükségnek megfelelően hosz­szabbra vagy rövidebbre szabályozhatók, miáltal az (a) arcborítót a szükségnek , megfelelő mértékben megfeszíthetjük. Az azonos anyagból előállított (o) hom­lokborító lap négy sarkára ugyancsak (s) gumiszalagok vannak erősítve, amelyek közül a jobb- és baloldaliak egy-egy kö­zös (u) szalaghoz varrhatok, amik azután 40 az előbbihez hasonló módon 'szintén (i) szabályozó csattal és (e) kapcsokkal lát­hatók el. Magától értetődik, hogy az (a) arcborító (c) iszalagjait is lehet páronként ugyanúgy 45 egyesíteni, mint ez az (o) homlokborító­nál történt (2. ábra), valamint az (o) hom­lokborító (s) szalagjait is lehet az (a) arc­borító szalagjaihoz hasonlóan elrendezni, vagy a két felső szalagot külön és a két 50 alsó szalagot külön öisszekapcsolhatóvá tenni. Lehet végül a két (a) és (o) borítót egymással egyesíteni is. A ránceltávolító használata úgy törté­nik, hogy először az (a) arcborítót f ektet- 55 jük az orr és ajak között az arcra, az­után alsó (c) szalagjait füleink alatt, felső, (c) szalagjait pedig füleink felett vezetve, hátul az (o) kapcsa" révén egymással összekapcsoljuk. Ha az (a) arcborító nem 60 simulna szorosan az arcra, a (c) szalago­kat az (i) csatt segítségével megfeszít­hetjük, illetőleg rövidebbre szabályozhat­juk. Ennek megtörténtével az (o) homlok­borítót illesztjük a homlokra és alsó (s) 65 szalagjait füleink alatt, felső (s) szalag­jait pedig füleink felett vezetve, hátul ugyanúgy kapcsoljuk össze és ugyanúgy szabályozhatjuk, mint ezt az (a) arcborí­tóval tettük. 70 Szabadalmi igények: 1. Ráinceltüntető készülék, aminek a ránc­tól megszabadítandó felületre fektet­hető borítólap és ennek négy sarkához varrott vagy más módon hozzáerősí- 75

Next

/
Thumbnails
Contents