91997. lajstromszámú szabadalom • Gránát, különösen kézigránát

Megjelent 193Q . évi május hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91997. SZÁM. — XIX/c. OSZTÁLY. Gránát, különösen kézigránát. Lebensart Salo mérnök Wien. A bejelentés napja 1923. évi november hó 21-ike. A. találmány tárgya gránát, különösem pedig kézigránát. A lövedékek ezen faj­tájánál, melyek röppályájukat maximális sebességükkel kezdik meg és a röpülés 3 folyamán szenvedett energiaveszteségek •következtében a velük közölt kinetikai energiánál jelentékenyen kisebb kinetikai energiával csapódnak fel, azon hátrány 'tapasztalható, hogy lágy talajon vagy 3 alapon (pl. -mocsaras, vízzel borított vagy hóval fedett stb. talajon) való felcsapódás esetében, amikor is a gránát csak foko­zatos átmenettel állíttatik meg, a felcsa­pódás alkalmával tehetetlenségénél fogva j a gyú j tá st eszk öz lő test vagy tömeg kine­tikai energiája a gyújtás eszközlésére nem elegendő, miért is ily esetekben a robba­nás nem következik be. Ezen hátrányt lehetőleg nagy felcsapódási tehetetlenségi ) test vagy tömeg alkalmazása által töre­kedtek kiküszöbölni, ezen eszköz azonban úgynevezett lágy felcsapódás esetében nem vezet eredményre. A találmány értei­méiben a gyújtás, tehát a robbanás bekö­> vetkezését- lágy felcsapódás esetére is biz­tosítjuk, még pedig azáltal, hogy az ön­magában ismert módon vezetőfelületek 'által előnyösen több irányban mozgatha­tóan vezérelt felcsapódási tehetetlenségi ) testet abnormálisan hosszú üresjárattal kombináljuk, mely ezen tehetetlenségi ;test mindegyik mozgási irányában ezen •test azonos irányú méretének legalább egynegyed részével egyenlő, abszolút ér­> fékben azonban mindenesetre 3 mm-nél nagyobb. Nagy üresjárat alkalmazása bombák­nál, melyek nagyobb magasságból egyszer rűen lejttetnek és rúgokon szabadon lebe-I gően felfüggesztett felcsapódási tehetet­lenségi testtel vannak ellátva, ismeretes ugyan, ezen üresjárat azonban nem alkal­mas a gyújtási energia megnövelésére, tehát a gyújtás, illetve a robbantás biz­tosítására lágy talajom kis mozgási ener- 45 giával való felcsapódás számára, miután ezen berendezésnél a tehetetlenségi test elmozgása által előidézett mozgási ellen­állások szükségképpen oly nagyok, hogy a nagy üresjáratnak a gyújtási energiát 50 megnövelő hatása nem érvényesülhet. A csatolt rajzon a találmány foganato­sítási példája gyanánt tojásalakú, kis kézigránátot tüntettünk fel. Az Ja. ábra a gránát oly fél hosszmetszete, 55 mely a gyújtó belső részeit nézetben mu­tatja; az ,1b. ábra az la ábrához hasonló, fél hosszmetszet, ímely azonban a gyújtó hosszmetszetét is mutatja. A 60 2a. ábra a gyújtó belső részein át vett. fél hosszmetszet, mely a gyújtó részeit a Szállítási biztosítás kioldása utáni, azon­ban a iíránát hajítása előtti helyzetükben mutatja: a 65 2b. ábra a 2a. ábráihoz hasonló, fél hosszmetszet, mely azonban a gyújtó belső részeit a gránát hajítása közben elfoglalt helyzetükben mutatja. A 3. ábra bal fele a gránátnak a szállítási 70 biztosítás eltávolítása után adódó oldal­nézete, míg a 3. ábra jobb fele hosszmet­szetben a gyújtó belső részeinek azon helyzetét mutatja, melyet a gyujtórészek a gránát röpülése közben a hajítása bizto- 75 sítás önműködő eltávolítása után, vala­mint a gránát felcsapódása pillanatában elfoglalnak. A 4a. ábra a gyújtó belső részein át vett, fél hosszmetszet, mely a gyújtórészek 80

Next

/
Thumbnails
Contents