91985. lajstromszámú szabadalom • Mángorló

Megjelent 193Q. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91985. SZÁM. — VIII/c. OSZTÁLY. Mángorló. Keszég Sándor asztalos Szeged. A bejelentés napja 1925 évi március hó 30-ika. A találmány tárgyát oly mángorló al­kotja, melynek lényege abban áll, hogy állványzatának felső részén kiképzett hossznyílásaiban, mint csapágyazásban, 5 a mángorlótest súllyal terhelt, felső, mozgó része, forgási tengelyével s alsó ívelt részével, oly módon van elhelyezve, hogy az állványzat körívszerűen készí­tett, alsó, fix felületén elhelyezett gör-10 gőre fekszik fel oly célból, hogy e két ívelt felület között a görgő, előre és hátra történő, gördülő mozgást végezhessen. A mellékelt rajz a találmány tárgyát példaképpeni, foganatosítási alakban mu-15 tatja be, nevezetesen az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán elölnézetben, míg a 3. ábrán fölülnézetben. A feltüntetett, foganatosítási példa sze-20 rint (a) oldalrámák alul (b) hossztalpak­hoz, felül (c) csapágypofához vannak erő­sítve s egyrészről a (d, dl) merevítő­lécekkel, más részről az ívelt gördítő (e) lappal vannak rögzítve, mely utóbbin a 25 (h) görgő mozog. Az (1) lábak, (f) kereszt­kötéseikkel, (g) csavarok segélyével és azok körül elforgathatóan, (b) hossztal­pakhoz vannak erősítve. Az (i) mozgó, mángorlótest, (j) ívelt, alsó részével ós 30 (k) oldalaival összeépítve, (m) függő­lécekhez van erősítve, melynek felső vé­gein átfűzött (n) tengely segélyével, a (c) csapágypofákban kiképzett (o) résekben, a ruhával göngyölt és esetenként változó 35 (h) görgő vastagságának megfelelően, egyrészt fel- és lefelé történő elmozdu­lást, másrészt pedig (n) tengelye körül lengő mozgást végez. Az (n) tengelyre felfűzött, (dl) keresztlécre támaszkodó és akörül kétkarú emelőként működtethető 40 (p) kiváltó kar segélyével az (i) mozgó, mángorlótest, a kívánalmakhoz mérten, emelhető és süllyeszthető és (q) horoggal (r) akaszhoz is rögzíthető. Az (s) kezelő asztal, (t) pántok körül elforgathatóan, 45 (u) ütköző konsoljaival, az állványolda­lak közt van elhelyezve. A fentiekben ismertetett mángorló használati módja már most a következő: Ha a mángorló használaton kívül volt, 50 az (1) lábak, (g) csavarok körül elforgat­tatván kinyittatnak, úgyszintén az (s) kezelőasztalt is, a (t) pántok körül, lefor­gatjuk mindaddig, míg (u) ütköző kon­soljai azt engedik. Ennek megtörténte 55 után a mángorlandó ruhát felcsavarjuk a (h) görgőre és azt behelyezzük az ívelt, gördítő (e) lapra. Ezután (r) akaszból (q) horgot kikapcsoljuk és a pl. kősúlyokkal megterhelt (i) mozgó, mángorlótestet, (p) 60 kiváltókar segélyével, a behelyezett (h) görgőre leengedjük. Az (i) mozgó, má'rt­gorlótestet ezután (k) oldalainál fogva előre s hátra lengetjük s ekként a mán­gorlást eszközöljük. Ennek megtörténte 65 után, a már fent leírt műveletek vissza- ;;, felé történő sorrendjében, a készüléket1 '' üzemen kívül helyezzük. Szabadalmi igények: 1. Mángorló, jellemezve az állványszerke- 70 zetbe épített görgő mozgását irányító, körívszerűen kiképzett alsó fix és felső mozgó mángorlólap által. 2. Az 1. igénypontban védett mángorló foganatosítási alakja, jellemezve az- 75 által, hogy a felső, mozgó, mángorló-

Next

/
Thumbnails
Contents