91913. lajstromszámú szabadalom • Eljárás brikettek előállítására

Megjelent 1930. évi május lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91913. SZÁM. — Il/a. OSZTÁLY. Eljárás brikettek eló'állítására. Wortman Bernát gyáros London. A bejelentés napja 1926. évi március hó 19-ike. Franciaországi elsőbbsége 1925 évi április hó 6-ika. A találmány brikettek előállítására vo­natkozik és célja az, hogy antracitból vagy más szénből vagy kokszból, avagy antra­citnak, vagy más szénnek koksszal való 5 keverékéből oly tüzelőanyagbriketteket készítsünk, melyek törés vagy lemorzsoló­dás ellen nagy ellenállást mutatnak, a nedvesség hatása alatt számbavehető vál­tozást nem szenvednek és alakjukat magas 10 hőmérsékleteknek kitett állapotban meg­tartják. A találmány foganatosításánál kötő­anyag gyanánt a fapép gyártására szol­gáló szulíiteljáráis során képződő szulfit-15 hulladéklúgot alkalmazzuk. Az alábbiak­ban közelebbről ismertetjük a tüzelő­anyagbriketteknek antracitból vagy koksz­ból, vagy antracit és koksz keverékéből a találmány értelmében való előállítását. 20 Megjegyzendő, hogy eddigelé többször megkísérelték a szulflthulladéklúgnak fi­noman elosztott anyagok kötőanyaga gya­nánt, tüzelési vagy más célokra szolgáló brikettek előállítására való felhasználását, 25 az összes eddigi ily javaslatok azonban a gyártási nehézségek és költségek, valamint a brikettek törési ellenállásának hiánya és a nedvesség behatása alatti szétválási tendencia folytán nem vezettek gazdasági-30 lag kielégítő termékekhez. Világos, hogy a szóbanforgó anyagok, mint pl. az apró szén és koksz bri kettőzésé­nek egyik fő célja, hogy eredményesen felhasználhatókká tegyünk hulladékjel-35 legű, vagyis oly anyagokait, melyek többé­kevésbbé poralakú állapotuk folytán más célokra hasznavehetetlenek; világos to­vábbá, hogy az ily hulladékanyagok ide­gen anyagokat, mint pl. szegeket vagy kis 40 vas- avagy acélrészecskéket tartalmazhat­nak aszerint, hogy milyen forrásból ered­nek. Ily esetekben az anyag az alább is­mertetett kezelés megkezdése előtt mágne­ses elkülönítő készüléken bocsátandó át. A találmány szerint az antraoitport a 45 mágneses elkülönítő készülékekben szük­ség esetén foganatosított kezelés után 25 mm-enként legalább hat-, előnyösen azon­ban tízszemű szitán bocsátjuk át és azután szárításnak vetjük alá mindaddig, míg 50 nedvességtartalma 3%-ot meg nem halad. A találmány egyik lényeges jellemző sa­játsága abban van, hogy az ekként előké­szített antracitport bensően és teljes egé­szében keverjük össze a kötőanyaggal, 55 vagyis a szulfithulladéklúggal s ezen cél­ból 45 kg antracitport bármily alkalmas keverőkészülékbe adagolunk és 9 kg 27—30° Bé szulfithulladéklúgot adunk hozzá, melyet megelőzőleg 66° C hőmérsék 60 letre hevítettünk s már most az egészet kb. 10 percig keverjük. Ezután további 45 kg antracitport adagolunk és ezt a keverő­készülékben lévő masszával további, kb. 10 percnyi ideig jól összekeverjük. A kapott 65 keverék képlékeny, de ragadós jellegű és ha azt formákban nyomásnak vetnők alá, az a formához odatapadna és így meggá­tolná szabatos brikettek alakítását; ezért szükségesnek mutatkozik az, hogy a masz- 70 szát a keverőkészülékből kollerjárat teknő­jébe vezessük és ekként, kb. 5 percnyi idő­tartamra további keverésnek vessük alá, minek megtörténtével azt találjuk, hogy kis mennyiség akadálytalanul felszedhető, 75 a kézben összepréselhető és leejthető anél­kül, hogy kezünkön az anyagnak nyomai is maradnának. A képlékeny anyag már most készen áll a formálási műveletre és azt, tömörítését 80

Next

/
Thumbnails
Contents