91886. lajstromszámú szabadalom • Berendezés egyfegyverzetű áramátalakítók önműködő indítására

Megjelent 309 Q. évi május hó 15-én . ^^ MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91886. SZÁM. — vil/g. OSZTÁLY. Berendezés egyfegyverzetű áramátalakítók önműködő indítására. Magyar Siemens-Schuckert-Művek Villamossági li.-T. Budapest. A bejelentés napja 1924. évi november hó 13-ika. Németországi elsőbbsége 1923. évi november hó 13-ika. Egyfegyverzetű áramátalakítók indítá­sakor a nehézség abban áll, hogy az egyenáramú oldal polaritása határozatlan. E polaritás attól függ, hogy melyik pilla-5 natban jut az átalakító synehronizmusba és sokszor előfordul, hogy csak több, az egyenáramú oldalon eszközölt téves kap­csolás után sikerül helyes polaritást biz­tosítani. [0 A találmány tárgyát oly berendezés ké­pezi, amelynél a helyes polaritás kiválasz­tása teljesen automatikusan történik. Az lí j berendezés akként van megszerkesztve, hogy elegendő a vezérkapcsolót a bekap-15 csolási helyzetbe állítani, mire az egész kapcsolási munkafolyamat: az olajkap­csoló beiktatása, az indítási fokozatok be-, vagy kikapcsolása helyes polaritású egyen­áram keletkezéséig automatikusan megy 20 végbe. A berendezés lényeges részét egy relé képezi, amelynek magja a svnchronismus­ban rezgéseket végez és eközben az átala­kító gerjesztőtekercse elé kapcsolt elien-25 állást váltakozóan rövidre zárja, illetőleg bekapcsolja. Az átalakító gerjesztőteker csébe kapcsolt előtétellenállás téves pola­ritás esetén a mezőt gyengíti, miáltal a rotor sebessége csökkenik. Rövidrezárt el-30 lenállás, tehát teljes mezőerősség mellett a rotor ismét gyorsul és ez a játék mind­addig ismétlődik, míg az átalakító helyes polaritás mellett synclhron szalad. Ettől kezdve az ellenállás rövidre van zárva. 35 A berendezés további lényeges alkatelenie egy időrelé, amely akként van szer­kesztve, hogy csak az átalakító egyen­áramú feszültségének hatása alatt műkö­dik; a relé az áramátalakítót, amelyet ca, % értékű váltófeszültséggel indítunk meg 40-a teljes feszültségre kapcsolja, miáltal az átalakító üzemképes állapotban van. A rajz; a találmány tárgyának egy ki­viteli alakját mutatja. Az (1) áramátalakítót a (2) transformá- 45 tor táplálja, amelynek primértekercselése a (3) olajkapcsolón át a (4) hálózatra van kapcsolva. Azon célból, hogy az átalakítót részfeszültséggel indíthassuk, a transfor­mator szekundér oldalán az (5) kivezetés- 5a sel van ellátva. A (6) átkapcsoló segélyé^ vei az átalakító az indítási feszültségről a teljes feszültségre kapcsolható. Az (1) átalakító (7) gerjesztőtekercse elé a (8) ellenállás van kapcsolva, amely 55. a (9) differenciálrelé segélyével váltakozva rövidre zárható vagy bekapcsolható. E relé két (10) és (11) tekerccsel van ellátva, amelyek egyikét (12) állandó feszültség gerjeszti, míg a másik tekercs gerjesztő 60 áramköre az átalakító keféihez csatlako­zik, úgyhogy az áram iránya e közben az átalakító polaritása szerint változik. Ez­által a gerjesztés váltakozva megszakad, vagy megerősödik, úgyhogy a mag válta- 65-kozva emelkedik, illetőleg süllyed A be­rendezés akként van szerkesztve, hogy he­gyes polaritás esetén az ellenállás rövidre van zárva. Differenciálrelé helyett polari­zált relét is alkalmazhatunk, amelynek 70 magja az áramiránynak megfelelőleg jobbra vagy balra tér ki és eközben az ellenállást rövidre zárja, vagy bekap­csolja. Az olajkapcsolót és az indító kapcsolót a 75 (14) és (15) mágnestekercsek elektromag-

Next

/
Thumbnails
Contents