91874. lajstromszámú szabadalom • Ringató karosszék

Megjelent 1930. évi .junius hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 91814. SZÁM. VIII/C. OSZTÁLY. Ringató karosszék. Schőberl Róbert kereskedő Budapest. A bejelentés napja 1925. évi szeptember hó 17-ike. A jelen találmány ringató •karosszékre vonatkozik, mely főleg különleges rúgós szerkezetével különbözik az eddig ismert ilyen székektől. Ezen rúgós szerkezet (a 5 hintázást puhán rugalmassá teszi, tehát a benne ülő egyén ..kényelmét szolgálja. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van bemutatva, melyen az • 1. ábra a széket oldalnézetben, rész-10 ben függélyes metszetben, teljes vonalak­kal hátrabillentett és pontozott vonalak­kal előrebillentett helyzetben ábrázolja, a 2. ábra a szék elölnézete hátrabillentett helyzetben, a , 15 3. ábra a szék rúgós szerkezetét nagyobb léptékben, felülnézetben mutatja, végül a 4. és 5. ábra a szék további mégy (foga­natosítási példájának egy részletét met­szetben ábrázolja. 20 A szokott módon párnázott üléssel, hát­támlával és kartámlával ellátott székáll­vány lent két, ívalakú .alsó felületű (1) lábban végződik, melyekkel az két, azo­nos ívalakú felső felülettel bíró, célsze1 -25 rűen elül csigán, hátul lábon nyugvó (2) talpra van illesztve és ezekkel az alább ismertetett módon rugalmasan össze­kötve. A székállvány említett két (1) lábát, 30 valamint az említett két (2) talpat is, két-két (3) faléc köti egymással mereven össze, melyekre lent egy-egy a 3. ábrán nagyobb léptékben kirajzolt, két-két fül­ben végződő U-alakú (4) vaslemez van 35 erősítve. Mindegyik (4) vaslemez két fü­lén egy-egy (5) rúd van keresztüldugva, mely rudak ezenkívül még egy-egy a 3. ábrán látható módon meggörbített (6) la­pos vas egyik végén kiképezett fülön is 40 keresztülmennek, úgyhogy forgási csapul szolgálnak. A felső és az alsó (3) faléc­cel így csuklósan összekötött -említett két­két (6) lapos vas, másik végén egy-egy (7) rúdban (forgási csapban) egyesül (1. ábra) és ezt a két (7) rudat a két véget assze- 45 kötő egy-egy (8) spirálrúgó húzza egymás­felé. A két (8) spirálrúgó kismérvű elő­feszültséggel van befogva, úgyhogy az (1) lábak és a (2) talpak említett (3) faléceit egymásfelé húzni igyekszik. Ringatáskor 50 azután, amikor az (1) lábak a (2) talpakon legördülnek, a rúgok ezen előfeiszültsége váltakozva csökken és növekedik és ezzel az említett puha rugalmas ringatást ered­ményezi. i 55 A szék felső, mozgó részének az alsó, helytálló talpakon való vezetésére .a (2) talpt ak közepén, a belső oldalon, egy-egy (9) vaslemez van megerősítve, mely köz­vetlenül az (1) lábak belső felülete mellett 60 felnyúló lapjával, a felső mozgó székrész oldalra tolódását mindkét irányban meg­gátolja. Ilyen vezeték helyett, az oldalra tolódás elkerülés ére, lehet a szék egymáson gördülő ívalakú felületeit a 4. és 5. áb- 65 rán feltüntetett keresztmetszetűre is ké­szíteni. Szabadalmi igények: 1. Ringató karosszék:, jellemezve két, egy­mással párhuzamosan elhelyezettjeiül 70 és hátul egy-egy léc segélyével egy­mással, mereven összekötött, felső ol­dalán ívalakú gördülő felülettel ellá­tott talp és alsó oldalukon e talp?kon legördülő ívalakú gördülő felülettelel- 75 látott, ugyancsak elül és hátul egy;-egy léc segélyével egymással mereven össze­kötött, a szék ülést, a háttámlát és a kartámlákat hordó széklábak által, mi-

Next

/
Thumbnails
Contents