91858. lajstromszámú szabadalom • Eljárás háfnium és zirkonium elkülönítésére

Megjelent 1930. évi .junius hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI jHBKL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91858. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás háfnium és zirkónium elkülönítésére. N. Y. Philips' Gloeilampenfabrieken Eindhoven, mint Dr. Dirk Coster haarlemi fizikus és Hevesy György kopenhágai fizika professor jogutódja. A bejelentés napja 1924. évi julins hó 5-ike. Dániai elsőbbsége 1923. évi julius hó 18-ika. A találmány tárgya eljárás a 72 atom­számú elemnek, az úgynevezett háfnium­nak és zirkóniumnak elkülönítésére és az eljárás főleg, azt jellemzi, hogy a háfnium 5 és zirkónium elkülönítésére halogén­vegyületet alkalmazunk, amennyiben a háfnium és zirkónium oxihalogenidjeinek különböző oldhatóságát és a háfnium- és zirkóntetrahalogenidek különböző gőz-10 nyomását hasznosítjuk. A háfnium és zirkónium elkülönítésére a következőképpen járunk el: A zirkón­ásványt oldható alakra hozzuk, pl. kén­savval való kezelés által szulfáttá alakít-15 juk át, ezután ammoniak segítségével ki­csapatunk és a keletkezett hidroxidot só­savban oldjuk. Ezen utóbbi oldat be­sürítése vagy lehűtése alkalmával a háf­niumoxikloridok majdnem teljesen kikris-20 tályosodnak, a zirkónoxikloríd nagyrészt kikristályosodik, a szennyezések, mint a mindig jelenlevő vasklorid pedig csak kis mértékben kristályosodnak ki. Ha a kristályosítást ismételjük, a háfnium a 25 kristályokban mindinkább dúsíttatik, egy­idejűleg pedig a vastól és hasonló szeny­nyezésektől mindinkább fokozott mérték­ben szabadíttatik meg. Ugyanezen eset forog fenn más oxihalogenidek és azok 80 keverékeinek alkalmazásánál, miért is a jelen találmány vonatkozik a sósavtól el­térő más hal o g én h i drog é nsavak, esetleg ezen halogénhidrogénsavak keverékeinek alkalmazására is. 85 A háfnium és zirkónium elkülönítésére a kristályosítás alkalmazásának példája gyanánt megadhatjuk, hogy 1 súlyrész háfniumtartalmú zirkónoxikloridot heví­tés közben 3 súlyrész koncentrált sósav­ban és 3 súlyrész vízben feloldunk, mire 40 az oldatot kihűlni hagyjuk. Ezáltal oxi­kloridok kristályosodnak ki, melyek háí­niumdúsabbak, mint az oldat. A kicsapa­tott oxikloridok újból feloldatnak meleg sósavban, ami által az oldatból líjból oxi- 45 kloridok kristályosodnak ki, melyek arány­lag több háfniumot tartalmaznak, mint az eredetileg kicsapatott oxikloridok. Ezen eljárás folytatása által a háfnium és zirkónium kívánt elkülönítési fokát, 50 illetve tiszta háfnium- és zirkónoxidklo­ridot kaphatunk. Ahelyett, hogy az oxihalogenideket az oldatból lehűtés által választanok ki, azok a vizes vagy gyengén savanyú oldatból 55 kiválaszthatók a szóban forgó oxihaloge­nidnek a megfelelő tömény halogénhidro­gén sav, a megfelelő oldható halogenid, pl. kalciumhalogenid vagy pedig alkohol hozzáadagolása által is. A kicsapatott 60 anyag háfniumdúsabb, mint az oldat és az eljárás folytatása által a háfnium és zirkónium kívánt elkülönítési fokát elér­hetjük. Miután az oxihalgonidek oldhatósága 65 a halogénhidrogénsav koncentrációjától függően minimális, a csapadék előállít­ható a megfelelő, igen erősen koncentrált halogénsavban azáltal is, hogy az oxiha­logenidek oldatához vizet adagolunk. 70 Ahelyett, hogy az oxihalogenideket frak­cionált kristályosításnak vagy frakcionált kicsapatásnak vetnők alá, a találmány értelmében a háfnium és zirkónium elkü-

Next

/
Thumbnails
Contents