91844. lajstromszámú szabadalom • Tölcsérnélküli hordozható beszélőgép

Megjelent 1930. évi jnnius hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91844. SZÁM. — IX/d. OSZTÁLY. Tölcsérnélküli hordozható beszélőgép. The Macisén Laboratories Inc. New-York. A bejelentés napja 1925. évi julius hó 22-ike. Jelen találmány tárgya hordozható be­szélőgép, melyben a hangrezgések az ed­digiektől eltérő módon vitetnek át és tö­kéletesebb módon reprodukáltatnak. A ta-5 lálmány vonatkozik a beszélőgép tokjára, hajtószerkezetére, szabályozó szerkezetére és a reprodukáló eszközök tartójára. A beszélőgép egyes részei úgy vannak szerkesztve, hogy sajtolással állíthatók 10 elő, ami az előállítási költségeket lénye­gesen csökkenti. A csatolt rajzokon a találmány" szerinti beszélőgép egy példaképem kiviteli alakja van feltüntetve. Az 15 1. ábra a találmány szerinti beszélőgép távlati nézete nyitott helyzetben, össze­állítva és játszásra kész állapotban. A hanglemez fel van helyezve a forgó tá­nyérra, míg a tokban egy pótrezgő szerv 20 van elhelyezve. A 2. ábra a zárt helyzetben levő beszélő­gép metszete, a 3. ábra 2—2 vonala sze­rint. A 3. ábra a beszélőgép fölülnézete kisebb 25 léptékben, nyitott tokkal, az egyes moz­gatható részek be vanak rakva, illetve üzemen kívüli helyzetben vannak, kivéve a hanglemezeket, amelyek a tokból ki vannak véve. A 30 4. ábra a tolk egy részének metszete na­gyobb léptékben a tokfedél kapcsával. Az 5. ábra a szívó láb nagyobb léptékű met­szete, a 2. ábra 5—5 vonala szerint. A 6. ábra a beszélőgép fölünézete a tok 35 nélkül játszásra kész állapotban és egy hanglemezzel a forgó tányéron, a hang­lemez egy része letörve. A 7. ábra nagyobb léptékben rajzolt rész­letmetszet, mely a reprodukáló szerv tartó eszközének felszerelését mutatja és pedig 40 a 6. ábra 7—7 vonala szerint. A 8. ábra a tokból kivett beszélőgép oldal­nézete a 6. ábra 8—8 nyilai irányában nézve és a felhúzó forgattyút, valamint a tartó kart mutatja, utóbbi legfelsőbb 45 helyzetét is, pontozott vonalakkal. A 9. ábra a reprodukáló szerv tartókarjá­nak egy részlete oldalnézetben, alsó hely­zetében, mely kar lengése határoló ütkö­zők által van szabályozva. A 50 10. ábra a tartó kar csuklós ágyazásá­nak nagyobb léptékű függélyes metszete a 8. ábra 10—10 vonala szerint. A 11. ábra azt a csapot mutatja, mely a 10. ábrán látható csuklós ágyazásban 55 használtatik hajlított alakjában a bedu­gás előtt, amellyel rugalmas, erős illesz­kedést érünk el ós így holtmozgás, illetve rezgések kiküszöböltetnek és nyugodt mű­ködés biztosíttatik A 60 12. ábra a 9. ábrán feltüntetett részlet nézete a 9. ábra 12—12 nyilai irányában tekintve; ezen ábrán a működő rész a moz­gási síkjában elfoglalt határhelyzeteiben van feltüntetve, megjegyzendő, hogy ez a 65 mozgási sík lényegileg merőleges a 9. áb­rán feltüntetett mozgási síkra. A 13. ábra a 6. ábra 13—13 vonala szerinti függélyes metszete és a tokból kivett be­szélőgépet mutatja, az ábrán egyes részek 70 törve vannak felrajzolva; jól látható az ábrán a hajtómotor és ennek felhúzására való forgattyú, mely utóbbi a felhúzásra kész nyitott helyzetben látható. A 14. ábra részben metszett oldalnézet és 75 a forgattyút a szállításra való zárt, vagyis lehajtott helyzetben mutatja, az üzem­helyzet pontozott vonalakkal van feltün-

Next

/
Thumbnails
Contents