91840. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alkohol előállítására

Megjelent 193Q. évi jniiius hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91840. SZÁM. — IYh/1. OSZTÁLY. Eljárás alkohol előállítására. E. Merck cég Darmstadt. Pótszabadalom a 89509. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1925. évi január hó 26-ika. Németországi elsőbbsége 1924. évi március hó 7-ike. A törzsszabadalomban eljárás van védve fenolok előállítására, amely abban áll, hogy benzilétert vagy ennek általá­nosságban 5 ^CH-O-X, X/ képletű származékait, ahol (X,) hidrogén, alkil- vagy arilcsoport, (X2 ) pedig ar,il­csoport, katalitos hidrálás útján feno­lokká és szénhidrogénekké hasítjuk. 10 Úgy találtuk már most, hogy ezen el­járással az alkoholok benzilétereit is hasíthatjuk és ezen módon alkoholokat állíthatunk elő. Ismeretes étereket, különösen benzil-15 alkilétereket redukáló hatású fémekkel hasítani. (1. Comptes Kend. 172. kötet, 70—71. old.). Ismeretes továbbá, hogy benziléterek elszappanosító anyagokkal hasíthatok (1. Liebigs Ann. 161. köt., 20 242—243. old.). Ezen hasítási módszerek azonban a találmány szeriéi eljárással párhuzamba nem állíthatók. A halogén­hidrogénsavakkal foganatosított elszappa­nosítás magas hőmérsékleteket kíván (1. 25 Ann. 161. kötet, 242. old.). A fémekkel végrehajtott redukciónál is többé-ke­vésbbé magas hőmérsékleteket kell alkal­mazni (1. Ber. 57., 1924., 1627. old.). Ennek az a következménye, hogy bomlások lép­nek fel s ennélfogva nem kapunk quanti- 30 tativ termelési hányadot. Ugyanez áll a Sabatier által közölt módszerről is (Saba­tier, Die Katalyse in der organischen Chemie, 1914. 96. old. 2. és további bekez­dések). 85 A találmány szerinti hidrálás ellenben szobahőmérsékleten megy végbe és quaft­titatlv termelési hányadokat szolgáltat. Példa. 20 g. amilbenzilétert alkoholos oldatban 40 palládiumszén jelenlétében hidrogénnel rázunk, mimellett az egy mol. hidrogént vesz fel. Amint a hidrogénfelvétel befeje­ződött, a palládiumszénről leszűrjük a reakcióelegyet, a szűrletet vízzel fel- 45 higítjuk és kiéterezzük. Az éteres mara­dékból desztillációval toluolt és amil­alkoholt izolálunk. Szabadalmi igény: Eljárás alkoholok előállítására, azzal jel- 50 lemezve, hogy alkoholok benzilétereit a 89509. sz. törzsszabadalom szerint nemesfémkatalizátorok jelenlétében molekuláris hidrogén behatásának vet­jük alá. 55 Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents