91822. lajstromszámú szabadalom • Hátas-, vállas- és kézbenhordozhatóvá vagyis fiu-leány táskává átalakítható iskolatáska

Megjelent 1930. évi junins hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI jEEBB SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91822. SZÁM. — XX/d. OSZTÁLY. Hátas, vállas és kézbenhordhatóvá, vagyis fiu-leány táskává átalakítható iskolatáska. Dunántúli Kézitáska és Böröndgryár Pécs. A bejelentés napja 1925. évi szeptember hó 18-ika. Eddigelé háromféle iskolatáska volt forgalomban, nevezetesen a fiúk számára való hátas és vállas táskák, továbbá a lányok számára való kézben hordható 5 táskák. A táskáknak e sokfélesége, külö­nösen a kereskedő szempontjából, hátrá­nyos, mivel vagy túl nagy mennyiségű táskát kell hogy raktáron tartson, vagy pedig nem tudja minden vevőjét meg-0 felelően kiszolgálni. E hátrányon segít a találmány szerinti iskolatáska, mely bár­mely célra néhány pillanat alatt a keres­kedő által átalakítható, úgyhogy ezentúl a kereskedőnek csak egyféle táskát kell 5 raktáron tartania, amelyet a mindenkori szükséglet szerint azonnal kiképezhet fiú­vagy leánytáskává. A háromféle táska egymástól lényegileg csakis a hordszíjak alkalmazási módjában különbözik. E hord-0 szíjak eddig oldhatatlanul voltak rend­szerint a táskához erősítve és egyféle al­kalmazási módját tették lehetővé e táská­nak. A találmány szerint mindenekelőtt a hordszíjak oldhatóan vannak a táskához 5 erősítve, továbbá a táska olykép van ki­képezve, hogy a hordszíj a háromféle em­lített célnak megfelelően legyen a tás­kára erősíthető, maga a hordszíj pedig két, oldhatóan összeerősíthető részből áll, 0 amelyek különböző alkalmazási módjuk szerint szolgáltatják a szokásos kózitartó­szíjat, vállszíjat vagy hátiszíjazatot. A rajzon egyik példaképpeni kiviteli alakja látható a találmánynak, melytől a 5 gyakorlatban, lényegének érintésé nélkül, számos eltérés is képzelhető. 1. ábra az egyik oldhatóan megerősít­hető szíjrészt mutatja két végén alkal­mazott rögzítőszerveivel, míg a 0 2—4. ábrák ugyanazon táskának há­romféle alkalmazhatósági módjait tünte­tik fel. A 2. ábrán látható kézitáskánál a hord­szíjat eddigelé a táskának két (e) oldal­falához erősítették szilárdan. A talál- 45 mány szerint a (b) hordszíj oldhatóan van a (d, f) rögzítőszerv segélyével a táska­falakhoz erősítve, mimellett a rögzítő­szervnek egyik (d) felét a (b) szíjvégek, másik (f) felét pedig az (e) táskafalak 50 hordják. A 3. ábra szerinti válltáska a 2. ábra szerinti kézitáskától csakis a hord­szíj nagyobb hosszában különbözik. Eddigelé a vállszíj végei szilárdan voltak a táskához erősítve ós a vállszíj egy da- 55 rabból állott, amelynek legfeljebb a hossza volt szabályozható. A találmány szerint a vállszíj két oldhatóan összeerő­sített (b, b') szíjból van összeállítva, ame­lyeknek bármelyike a 2. ábrán látható 60 módon kézitartószíjkéht használható. A vállszíj két szabad vége hasonló módon oldhatóan van az (e) táskafalakhoz erő­sítve, miként azt a 2. ábránál láttuk. Azon célból, hogy a 2. és 3. ábrán ismer- 65 tetett táska hátitáskává is át legyen ala­kítható, a táska az oldalf alain lévő (f) rög­zítőszervrészeken kívül, a hátfalán felül, el van látva egy (g) rögzítőszervrésszel és a (j) fenéklapján (4. ábra) két (h, h) rögzítő- 70 szervrésszel. A (g, h) rögzítőszervrészek al­kalmazási helye megfelel a hátitáskákon a hátszíjak szokásos megerősítési helyének. E (g, h) rögzítőrészek pedig olykép van­nak kiképezve, hogy a (b, b') szíjakon 75 alkalmazott (d) rögzítőszervrészekkel old­hatóan összekapcsolhatók. Ha tehát a 3. ábrán látható (b, b') szíjakat a táskáról lekapcsoljuk és egymástól szétválasztjuk és a szíjak egyik végén lévő (d, d') rög- 80

Next

/
Thumbnails
Contents