91817. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fényesen maradó vas és acél előállítására

Megjelent 193Q. évi junius hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91811. SZÁM. XIT/e. OSZTÁLY. Eljárás fényesen maradó vas és acél előállítására. Johnson William igazgató Manchester. A bejelentés napja 1926. évi február hó 5-ike. Angolországi elsőbbsége 1925. évi február hó 6-ika. A találmány tárgya fémeknek redukció útján való előállítására és ötvözetek elő­állítására, főként azonban fényesen ma-, radó (nem rozsdásodó) oly vasnak vagy 5 acélnak előállítására vonatkozik, melyet chrómvasércnek és pl. alumíniumnak, szilíciumnak exothermikus, redukálóan ható keverékének vagy más exothermiku­san ható redukáló szernek salakban, fém-10 fürdőben való reakciója által kapunk. Ily eljárás pl. a 198323, 211210 és 213737 számú angol szabadalmi leírásokban ismertetett munkamódon foganatosítható. Az eljárás keresztülvitelénél fontos, 15 hogy a folyamat tartama alatt elegendő hőmennyiséget vezessünk hozzá, hogy egyrészt a fémfürdőt oly magas hőmér­sékleten tartsuk, hogy a fém a megmun­kálás befejeztével önthető legyen és hogy 20 másrészt a redukció a felül úszó salak­rétegben legyen keresztülvihető. A salak­rétegben uralkodó szükséges hőmérsék­letnek nemcsak arra kell elegendőnek len­nie, hogy az exothermikus reakció a re-25 dukciókeverékben megindíttassék, hanem hogy a salakot és a redukciókeveréket tartósan oly magas hőfokon tartsa, hogy az elért redukció tökéletes legyen. A redukciókeverékben a redukció, da-30 cára annak, hogy exothermikus, nem ter­jed el önmagától a salakban lévő összes redukoiókeverékben, hanem folytonosan meleget kell hozzávezetni, hogy a reduk­ció ne itúlhosszú ideig tartson és a felette 85 lévő salakrétegnek, vagy az alatta levő fémfürdőnek túlságos lehűtése nélkül le­gyen végezhető. Ama esetekben, mikor elektromos ke­mencét alkalmazunk, úgy a fürdőhöz, mint a salakhoz való meleghozzávezetést 40 a fényív útján eszközölhetjük. Oly esetek­ben azonban, amikor bázikus nyitott tűz­helykemence talál alkalmazást, mint az például a találmány szerinti eljárás ke­resztülvitelénél történik, a rendelkezésre 45 álló egyedüli hőforrást a meleg gázok árama és a kemenceboltozatról vissza­verődött hő képezi. Ha arról van szó, hogy exothermikus redukciókeveréket használjunk felül úszó 50 salakréteg redukciójához, akkor az alkal­mazásra kerülő nagy salakmennyiségnél fogva annak csekély vezetőképessége le­hetetlenné teszi, hogy a salakrétegben vagy az ez alatt lévő fémfürdőrétegben 55 elegendő nagy hőmennyiségeket össze­gyiijtsünk arra, hogy az eljárás sikerrel keresztülvihető legyen. A találmány értelmében az: adagolásit bázikus tűzhely kemencében a szokásos 60 módon megömlesztjük és ezen művelet alatt a fém felületén bázikus salakot lé­tesítünk, mely a bázikus salakot képező szokásos anyagokból és pedig pl. mészből, folypátból és vasoxydból áll. Elegendő 65 nagy salakmennyiség képezésére a bá­zikus salakokat alkotó anyagok, pl. mész szokásos mennyisége helyett ezen mennyi­ség kétszeresét vagy ennél többet is ve­szünk, mint amennyi az említett rendszerű 70 kemencében szokásos. A salak vasoxyd mennyiségét, tekintet nélkül arra, hogy a vasoxydot utólagosan adjuk-e hozzá, vagy hogy azt az adagolás megömlesztésével kapjuk-e, úgy szabályozzuk, hogy az a 75 redukciókeverékben tartalmazott chróm­vasérc súlyának 3—20%-át tegye ki. A szá­zalékos tartalom a felhasznált érc mine-

Next

/
Thumbnails
Contents