91761. lajstromszámú szabadalom • Erőátviteli szerkezet

Megjelent 1930. évi j.mins hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91761. SZÁM. — Ve/l. OSZTÁLY. Eró'átvivő szerkezet. Abbott Geoifrey Joseph mérnök London. A bejelentés napja 1924. évi november hó 8-ika. Angolországi elsőbbsége 1923. évi december hó 10-ike. A találmány erőáttételekre és különö­sen egy vagy több, változtatható haté­kony átmérőjű hajtótárcsával bíró változ­tatható sebességáttételekre vonatkozik. 5 Az ilyen változtatható sebességáttéte­lek eddig vagy két expandálható dobbal és ékalakú keresztmetszetű hajtóheveder­reil bírtak, vagy pedig két ellentétes hely­zetű kúpos dobból álltak, melyeken az át-10 tételi viszony módosítása céljából a rendes hajtószíjat a dobok hosszában el lehetett tolni. A találmány értelmében az erőátvitelt egy módosítható hatékony átmérőjű tár-15 csáról vagy tárcsára oly átvívőszerv ré­vén eszközöljük, mely egy hordozórészből és az ezen elrendezett s a hordozórészhez képest viszonyosán oly módon eltolódható fogelem-sorozatból áll, melynek fogelemei 20 compound-fogaknak nevezhető, különböző vastagságú fogakat képezhetnek, mimel­lett mindegyik fogban az alkotó fogele­mek száma változhat s a tárcsa összemű­ködő öbleinek méreteihez alkalmazódhat, 25 bármely hatékony átmérővel működik is a tárcsa. Ha expandáló typnsú egy vagy több tárcsát használunk, az átvívőszerv hor­dozó részén a fogelemeket harántirány-80 ban, vagyis az átvívőszerv hosszára me­rőleges irányban elmozoghatóan rendez­zük el, úgyhogy a fogelemeknek a tulaj­donképpeni fogat alkotó végei a tárcsa egyik vagy mindkét karimájában kiképe-35 zett öblökbe foghatnak, bármely haté­kony átmérőnél használjuk is a tárcsát. A találmány egy egyszerű foganatosí­tási alakjánál a tárcsa hajtókarimáinak öblei radiális elrendezésűek, úgyhogy en­nek megfelelően az öblök szélességei a 40 tárcsa axisától a kerület felé fokozatosan növekszik. A mélyedéseket vagy öblöket egymástól elválasztó kiemelkedések vagy bordák, ill. ezek szélei oly alakúak, hogy önműködően mozgatják el. A fogelemek 45 szükséges számát a hordozószervhez ké­pest úgy, hogy azok a hordozószervhez képest oldalt tolódnak el s ezáltal egy compound-fogat képeznek, mely a hajtó­karima öblébe fog tekintet nélkül az öböl 50 helyzetére vagy széleségére és tekintet nélkül arra, hogy mekkora hatékony át­mérővel működik a tárcsa. Ennek folytán az ilyen áttételt változtatható fogközű át­tételnek nevezhetjük, minthogy a com- 55 pound-fogak önműködően állnak be, úgy­hogy a szükségelt távolságokban nyúlja­nak ki és a szükségelt vastagsággal bír­janak, bármilyen legyen is a velük össze­működő öblök mérete és egymástóli tá- 60 volsága. Célszerű az egyik karima mélyedéseit a másik karima kinyúló bordáival szem­ben s ahhoz illeszkedő alakkal kiképezni s arról gondoskodni, hogy a fogalom-cso- 65 portok már akkor hozassanak a com­pound-fogat képező helyzetbe, amikor még e fogra nem hat az átviendő erő. A találmány tág határok között foga­natosítható. A fogelemek hordozó szerve 70 végtelen vonószerv lehet, mely egy vagy több huzalból, huzalokból szövött szalag­ból, egy vagy több végtelen fémszalagból, vagy egymásba kapcsolt láncszemekből állhat. Az egyes szemek hajlékonyak is 75 lehetnek. Lehet továbbá a hordozó szer­vet haráiitcsapokkal egybekapcsolt pár­huzamos láncszemekből vagy tömbsorok-

Next

/
Thumbnails
Contents