91741. lajstromszámú szabadalom • Függélyes keretes fűrész

Megjelent 1930. évi jti nius hó 3 -án . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91741. SZÁM. — X/k. OSZTÁLY. Függélyes keretes fűrész. Orova Károly gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1925. évi junius hó 12-ike. A gyakorlatban kétféle keretfűrészt is­mernek, mégpedig a stabil, azaz helyhez kötött és a szállítható keretfűrészeket. Míg a stabil keretfűrészek, rendesen, épí-5 tett alapon vannak megerősítve, addig a szállítható keretfűrésziek jellegzetessége, hogy kocsira vannak szerelve. A kocsira szerelt szállítható keretfűrészeket a hely­színen kell rögzíteni, hogy a vágási ellen-10 állásnak helytálljanak. E célból az egész keretet kiásott gödörbe helyezik és a kere­keket aláhelyezett ékekkel rögzítik. Ezen szállítható keretes fűrészek hátrá­nya, hogy nagy súlyuk folytán, csakis jó 15 úton, de ott is csak nagy óvatossággal szállíthatók, úgyhogy göröngyös úton, vagy süppedékes talajon nem is használ­hatók. A jelen találmány tárgya már most oly 20 keretes fűrészre vonatkozik, mely stabil és szállítható keretes fűrész gyanánt egy­aránt alkalmazható. Mint stabil fűrészt, valamely alapra erősítjük fel, míg szétszedhető állapotban, 25 alkatrészeinek csekély súlya folytán, kézi­erővel, vagy pedig tethervonó állatokkal, könnyen szállítható, annál is inkább, mert a legnehezebb alkatrész sem haladja meg a 100 kg súlyát. Az alkatrészek a 30 helyszinón könnyen összeszerelhetők. A találmány lényegét tehát oly keretes fűrész alkotja, mely könnyen szállítható anélkül, hogy kocsira volna szerelve és mely az erdőben egy, illetve két fatörzsre 35 vagy oszlopra közvetlenül vagy haránt­gerendák útján felerősíthető. Emellett a íűrészkeret csupán a keretes fűrész állvá­nyának egyik oldalán van elhelyezve, míg a fűrészállvány szembenfekvő oldala sza-40 badon marad. A mellékelt rajz a találmány tárgyának szállítható keretes fűrész gyanánt való alkalmazásának példaképem foganatosí­tási alakját szemlélteti. Az 1. ábra a két fatörzsre, illetve oszlopra 45 szerelhető fűrész foganatosítási alakjának oldalnézete. A 2. ábra elölnézete. A 3. ábra alaprajza. A 4. ábra egy fatörzsre, illetve oszlopra 50 szerelhető fűrész kiviteli alakjának oldal­nézetét. Az 5. ábra alaprajzát tünteti fel. Két egymástól kellő távolságban fekvő fatörzsre vagy oszlopra (2. ábra) több, pl. 55 három, egymástól bizonyos távolságban elrendezett (1) gerendát erősítünk fel, a gerendákon és a törzseken, illetve oszlo­pokon átmenő (2) csavarok segélyével. Az alsó gerenda alsó és a felső gerenda felső 60 éle a keretes fűrész alkatrészeit hordó (3) traverzből való állvány magasságának felel meg, mely (4) csavarok segélyével, helyenként elrendezett talpaival az (1) gerendákhoz van erősítve. A (3) állvá- 65 nyon a tetszőleges számú fűrészlapot tar­talmazó, függélyes (5) íűrészkeret tetszőle­ges és ismert módon van vezetve, pl. a (3) állványon áthatoló vízszintes tengelyre ékelt (7) hajtótárcsán excentrikusan el- 70 helyezett (6) csatlórúd segélyével, mely­nek alsó vége tetszőleges módon, a moz­gatandó (5) kerethez van erősítve. Az (5) keret a (3) állvány egyik oldalán van el­rendezve, míg a másik oldal szabad. Az 75 (5) keret előtt vezetjük az ismert módon síneken futó, a 2. ábrában pontozva be­rajzolt kocsin hosszirányban elhelyezett, szétfűrészelendő tönköt vagy fatörzset. A példaképen ismertetett szerkezetnél 80

Next

/
Thumbnails
Contents