91719. lajstromszámú szabadalom • Robbanó mótorokhoz való tüzelőanyag és eljárás ennek előállítására

Megjelent 1930. évi jtinius hó 3-án. MAGYAR KIRÁLY! SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91719. SZÁM. — Il/a. OSZTÁLY. Robbanó mótorokhoz való tüzelőanyag és eljárás ennek előállítására. Leonori Ovidio iparos Narni (Olaszország). A bejelentés napja 1925. évi december hó 29-ike. Olaszországi elsőbbsége 1924. évi december hó 31-ike. Robbanó mótorokhoz napjainkig egye­dül vagy többé-kevésbbé legfőbb tüzelő­anyagul használatos benzin fogyasztásá­nak csökkentésére javaslatba hoztak már 5 pótanyag gyanánt számos anyagot, neve­zetesen benzinnek, benzolnak, ethyléther­nek, szénkénegnek, stb.-nek alkohollal való keverékét. Azok a keverékek azonban, miket kö-10 zönséges (90°—95°-os) alkoholnak haszná­latával kapunk, általában nem állandóak; miért is, hogy egyrészt a keverékek ál­landóságát növeljük, hogy másrészt az alkoholnak a felsorolt nagyszámú pót-15 anyaggal való keveredési képességét fo­kozzuk, az alkohol víztartalmának csök­kentésével próbálkoztak meg oly módon, hogy közönséges (90—95°-os) alkohol he­lyett alkoholanhydridet vagy absolut al-20 koholt alkalmaztak. Ezáltal az akoholnak keveredési képes­sége valóban növekedett olyannyira, hogy e körülmények mellett, pl. az alkoholt tetszésszerinti arányban össze lehetett ke-25 verni a benzinnel; másfelől azonban ezál­tal a termék előállítási költsége lényege­sen megnövekedett, mithogy az alkohol­anhydrid előállítása költséges és körülmé­nyes, másrészt pedig nem érték el a keve-30 rék tökéletes állandóságát és végered­ménykép ily módon nagyszámú keveré­ket kaptak, melyek közönséges hőmérsék­letnél homogéneknek mutatkoztak ugyan, hőmérsékletcsökkenésnél azonban szétvál-85 tak és a különböző összetétel és különböző sűrűség szerinti rétegekben helyezkedtek el egymás fölött, miért is az ily összeté­telű tüzelőanyag használata bizonyos kö­rülmények között lehetetlennek bizonyult. Jelen találmány szerint e hátrányokat 40 kiküszöböljük és pedig azáltal, hogy 1. mindenekelőtt az alkoholanhydrid előállítását megkönnyítjük és kevésbbé költségessé tesszük, hogy továbbá az elő­állítást akként eszközöljük, hogy a hasz- 45 nált termék bármely veszteségét kiküszö­böljük; 2. az alkoholhoz adott anyagokat oly módszer szerint keverjük össze, mely azok tökéletes összekeveredését biztosítja és kö- 50 vétkezésképpen a folyadék abszolút és tartós állandóságát érjük el; 3. végül a keverék előállításához nem természetes alkoholt, hanem közönséges denaturált alkoholt használunk, melyet a 55 dehidrálás (víztelenítés) előtt oly kezelés­nek vetünk alá, hogy a. benne levő dena­turáló anyagokat ártalmatlanná tesszük és egyidejűleg úgy a folyadéknak, mint az égésterméknek minden kellemetlen sza- 60 gát megszüntetjük. Azok az anyagok, melyek a jelen talál­mány tárgyát alkotó eljárás szerint az alkohollal összekeverhetők, számosak és különbözők. Közülök két vagy több anya- 65 got is használhatunk egy időben és külön­böző arányokban aszerint, amint más és más minőségű keveréket kívánunk, mi­ként ezt az alábbiakban példaképpen meg­adott összetételekből látni fogjuk. Ele- 70 gendő megemlíteni e helyen, hogy meg­felelően használhatunk benzint, benzolt, toluolt, xylolt, amylént, naphtát, naphta­lint, asphaltkő pároltatása révén kapott* közönséges nehéz olajokat, terpentin- 75 szeszt, stb-t. Az alkohol dehidrálására jelen talál­mány szerint oly eljárást alkalmazunk,

Next

/
Thumbnails
Contents