91703. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szerves fényérzékenyítő anyag előálítására

Megjelent 1930. évi június hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91103. SZÁM. — IX/f. OSZTÁLY. Eljárás szerves fényérzékenyítő anyagnak előállítására. Kodak Gesellschaft m. b. H. Berlin. A bejelentés napja 1925. évi jnnius hó 5-ike. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1924. évi junius hó 6-ika. A találmány fényképészeti anyagokra vonatkozik és fényképészeti, fényérzéke­nyitő anyagok előállítására szolgáló eljá­rásnak létesítését célozza, mely anyagok, 5 még ha igen kis mennyiségekben használ­tatnak is, fényképészeti emuisiók, különö­sen előhívó emuisiók fényérzékenységét lé­nyegesen fokozzák. A találmány egy má­sik célja ilyen anyagoknak koncentrált és 10 eléggé tiszta alakban való előállítása, úgy­hogy azok az adalékanyagokat, amelyek­kel kevertetnek, károsan ne hígítsák. A ta­lálmánynak egy további célja oly eljárás­nak létesítése, mellyel ezt az anyagot a kí-15 vánt állapotban megtarthatjuk. A találmánynak célját képezi még fény­képészeti emuisióknak, pl. előhívó emui­sióknak előállítása, melyek kizárólag vagy részben az új független fény érzékenyítő 20 anyagnak alkalmazása révén új és jobb tulajdonságokat eredményeznek. A talál­mány további célja oly eljárásnak létesí­tése, mely szerint a fény érzékenyítő, anya­got fényképészeti emuisióknak, különösen 25 előhívó emuisióknak fényérzékenység te­kintetében való javítására használjuk. A „fényérzékenység" kifejezés alatt azt a tu­lajdonságot értjük, hogy a lehető legkisebb megvilágításnál a lehető leggyorsabban 30 idézzünk elő látható hatást vagy képet, vagy pedig adott megvilágítás után bizo­nyos tömöttséget vagy mindkettőt érjük el, amikor is a szokásos kezeléseket a kép előállításánál, azaz az előhívásnál végez-35 zük el. A találmánynak egy további célja az, hogy egy kolloidproduktumot, pl. kezelt zselatint állítsunk elő, melynek használha­tósága fényérzékeny fényképészeti emui­sióknak, különösen előhívó emuisióknak 40 előállításához, a fényérzékenyítő anyagnak adagolása révén, a találmány értelmében fokoztatik és ellenőriztetik. A találmány egy másik célja megfelelő eljárásnak léte­sítése, a fentebb említett közbenső kolloid- 45 termékek előállítására. A találmány további céljaiként a követ­kezők tekinthetők: Fényképészeti emui­siók, különösen előhívó emuisiók fényérzé­kenységének fokozása, drága és sok időt 50 igénylő és bizonytalanul dolgozó, úgyneve­zett érlelő eljárásoknak egészben vagy részben való mellőzése mellett, zselatinnak a kívánt fizikai tulajdonságokkal való al­kalmazhatása ily fényképészeti emuisió- 55 nak előállításánál, melynek fényérzékeny­sége nagyobb, mint amilyet ezen zselatin­nal közönségesen elértek, alkatrészeinek tisztasága folytán állandó emulsiónak elő­állítása, fényképészeti, különösen előhívó 60 emuisiók fényérzékenységének fokozása, melyeknek szemcsesajátosságai már előbb megállapíttattak, ilyen fényképészeti emui­siók általános fényérzékenységének foko­zása az egész spektrálkörben, amelyben 65 azok rendszerint fényérzékenyek, normális fényérzékeny tulajdonságokkal bíró fény­képészeti emuisióknak zselatinból való elő­állítása, melyek különben ilyen sajátsá­gokat nem tüntetnek fel, egy közbenső 70 terméknek előállítása fényképészeti emui­sióknak zselatinból való készítésénél, a fényérzékenyítésnek normális képességé­vel oly zselatinokból, melyeknek rendsze­rint nincs meg az a tulajdonságuk, hogy 75 az emuisióknak, pl. a belőlük készített

Next

/
Thumbnails
Contents