91688. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolás géperejű járművek födőlámpája számára

Megjelent 1930. évi június lió 2-án. . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 91688. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Kapcsolás géperejű járművek fedőlámpája számára. Gersich Lajos ny. államrendőrségi főfelügyelő Budapest, és Fr&nzl Károly mérnök Wien. A bejelentés napja 1925. évi október hó 15-ike. Ausztriai elsőbbsége 1924 évi október hó 17-ike. A találmány géperejű járművek fedő­lámpái számára való kapcsolásra vonat­kozik, melynek célja abban áll, hogy a fedőlámpának a vezetőülésről vagy a ko­csi belsejéből, tehát menet közben való meg nem engedett eloltása teljes bizton­sággal megakadályoztassék. Ismeretesek már oly kapcsolások, me­lyeknél a fedőlámpa külön áramkörben volt elrendezve, mely a vezetőülésről hozzáférhetetlen helyen van leágaztatva. Ezen kapcsolások, melyeknek előfelté­tele, hogy a fedőlámpa a vezetőülésről kapcsoltassák be, azzal a hátránnyal bír­nak, hogy az áramkörök vezetékei úgy vannak lefektetve, hogy a vezetőüléshez menő kábelek egyikének a kocsi testével való rövidzárlatánál a fedőlámpa elal­szik. A találmány értelmében ezt a hát­rányt azáltal küszöböljük ki, hogy a fedő­lámpa két áramkörbe van kapcsolva, me­lyek közül az egyik, nevezetesen a veze­tőülésről és a kocsi belsejéből hozzáfér­hetetlen áramkör a vezetőüléshez menő másik áramkör bekapcsolásánál önműkö­dően zárul és utóbbi áramkör megszakí­tásánál zárva is marad, míg a fedőlámpa eloltásánál mindkét áramkör megszakít­tatik. A vezetőülésen elrendezett ellenőrző­lámpa emellett a fedőlámpának első áramkörébe úgy lehet bekapcsolva, hogy mindaddig ég, ameddig a fedőlámpa vi­lágít és utóbbi eloltásánál szintén el­alszik. Ezen első áramkör bekapcsolására elő­nyösen rúgós kontaktus szolgál, melyet a városi lámpákat, illetve a fényszórókat és a fedőlámpát magába foglaló áramkör zárásánál gerjesztett elektromágnes zár, 40 ahol is ez a kontaktus egy további, az első áramkörtől független áramkört zár, melybe a fedőlámpa szintén be van kap­csolva. A mellékelt rajz a találmány szerinti 45 kapcsolásnak két foganatosítási alakját vázlatosan mutatja. Az ábra balodalán (I)-nél feltüntetett foganatosítási alaknál a nyugalmi álla­potban az (1) és (2) kontaktusok meg 50 vannak szakítva, minthogy a nyílirány­ban rugalmas (3) kontaJktuskilineset a (4) fog a visszaszorított helyzetben elre­teszeli. Az (5) városi lámpáknak vagy a, (6) fényszóróknak a vezetőülésen elren- 55 dezett (7) kapcsoló útján való zárása pillanatában az áram a (8) akkumulá­torból a (9) vezetéken át a (7) 'kapcsoló­szekrényhez, innen a (10) vezetéken át a (11) tokhoz, továbbá a (12) mágnesteker- 60 cselésbe halad, mely egyik sarkával a (11) tokkal áll összeköttetésben, majd a (13) vezetéken keresztül a (14) fedőlámpáihoz és ezen át a jármű testéhez áramlik. Ez­által a (15) fegyverzet, mely a nyil irá- 65 nyában rugalmasan elmozgatható, von­zatik és a (3) kontaJktuskilineset elengedi, úgyhogy az (1, 2) kontaktus zárul. A (14) fedőlámpa most két áramkörbe van kap­csolva, nevezetesen az első, már ismerte 70 tett áramkörbe és egy további, második áramkörbe, mely a (8) akkumulátortól a (16) vezetéken, az (1, 2) kontaktusokon, a (11) tokkal vezetően összekötött (3) kon­taktuskilincsen és szintén a mágnesteker- 75 eselésen át a (14) fedőlámpához és a jármű testéhez halad. Ha a (10) vezeték megszakíttatik, akkor

Next

/
Thumbnails
Contents