91675. lajstromszámú szabadalom • Vasbeton burkolatú fatartók és aljzatok

Megjelent 1980. évi jiuiius hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^ffl® SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91675. SZÁM. — Va/1. OSZTÁLY. Vasbetonburkolatu fatartók és aljazatok. Elek István ny. főerdőmérnök Eger. A bejelentés napja 1925. évi október hó 19-ike. A találmány tárgya fatartóknak, aljaza­toknak és efféléknek vasbetonburkolattal való szerkezeti egyesítése, oly célból, hogy mindkét szerkezetnek előnyei érvényesül-5 jenek. Lényege abban áll, hogy a fából készült, rendszerint több részre tagolt hossztartó vasbetonnal van körülburkolva és vele szerkezetileg egyesítve olyképp, hogy a terhelést közvetlenül a fatartó veszi 10 fel és így ennek rugalmassága és a vas­betontól elütő élelmozgása a vasbetonbur­kolat által szabott határig érvényesül. A fatartó a terhelés következtében a vas­betonburkoilatban megfeszül és a túlterhe­lő lést átadja a vasbetonburkolatnak és így a terhelést egészen a két szerkezet összege­zett törési szilárdságáig együttviselik. Mint az előadott lényegből kitetszik, ezen összetett tartónál érvényesül a faanyag 20 rugalmassága, könnyűsége, szerelhetősége, csavarral és rálapolással való kapcsolható­sága, de ugyancsak érvényesül a vasbeton nagyobb teherbíróképessége és tartóssága. Minthogy a fatartó vagy fatartók jelen ta-25 lálmány értelmében vaslemezburkolatban foglalnak helyet, a külső légkör bomlasztó hatásától teljesen védve vannak, elszige­teltségük következtében eltartanak a vasi­betonburkolat élettartamának határáig, il-30 illetve^ mivel ez utóbbi tatarozható, ki nem számítható időig. A mellékelt, rajz jelen találmány tárgyát egy példaképpeni foganatosítási alakban mutatja be és pedig egy vasúti keresztalj 35 esetében. Az 1. ábra az aljazat hosszmetszetét az asz­szes alkatrészek feltüntetésével és a sínek­nek közvetlenül a fatartóra történő, szoká­sos lleszögezését ábrázolja, míg a 40 2. ábra keresztmetszet^ melyen a hossz­vasak és kengyelek elhelyezése, továbbá a betonnal és vaslemezzel burkolt fatartók elrendezése látható. A bemutatott foganatosítási példa szerint a vasúti keresztalj derékszögű téglány ke- 45 resztmetszetű és bizonyos nagyságú héza­gok hagyásával egymás mellé helyezett há­rom (1) hosszgerendából áll, melyek mind­egyike külön-külön (2) vaslemezzel van burkolva. A vaslemezzel való burkolásinak 50 a faanyag elszigetelésén kívül az a rendeli tetése, hogy az (5) betonburkolattal kötve mint hosszvas és belső kengyel a betonbur-t kolat összefogásában és szilárdításában részt vegyen. 55 Azonkívül az (5) betonburkolat boltoza­tos, felső részében (3) hasszvasak vannak elrendezve, melyek a terhelési pont (jelen esetben a sínek) alatt a betonburkolat talp-! síkjába vannak átvezetve. A (3) hossz vasai 60 kait és a (2) vaslemezburkolatokat az egy­mástól kellő távolságban elrendezett (4) kengyelek fogják össze, melyek ugyancsak az (5) betonburkolatba vannak beágyazva, illetve beépítve. 65 A terhelés pontjain a betonburkolat ( át van törve, illetve meg van szakítva és így a bemutatott példán is a sínalátétl'emez köz­vetlenül, a vaslemezzel burkolt (1) fatar­tókon nyugszik és ezeken a megszokott szö^ 70 gezési vagy felerősítési módok szerint rög­zíthető. Szabadalmi igények: 1. Fatartók és aljazatok, jellemezve az­által, hogy vasbetonnal vannak bur- 75 kolva és evvel szerkezetilleg egyesítve. 2. Az 1. igénypontban védett fatartók és

Next

/
Thumbnails
Contents