91670. lajstromszámú szabadalom • Távbeszélő-berendezés

Megjelent 1930. évi .junius hó 2-áii. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91670. SZÁM. Vll/j. OSZTÁLY. Távbeszélő berendezés. Western Electric Company Limitecl London. A bejelentés napja 1915. évi december hó 18-ika. A találmány távbeszélő berendezésre vonatkozik és tárgya különösen olyan önműködő híváselosztó berendezés, amely­nél a beérkező hívások a különböző ke-5 zelőmunkahelyek összekötő áramkörei között osztatnak szét. A találmány tárgyának egyik fő jel­lemző sajátsága a hívó vezeték azon előzetes összeköttetésére vonatkozik, 10 amelynél a hívó vonalvezeték önműködő kapcsolókészüléken át szabad kezelő áramkörével jut összeköttetésbe és az az önműködő kapcsoló szerkezet az előzetes beszélőáramkör fennállása alatt tovább 15 működik, hogy a hívott vonalvezeték és azon összekötő áramkör között létesítsen összeköttetést, amelyhez ez a kezelő hozzáférhet. A találmány tárgyának ez a jellemző 20 sajátsága különösen azoknál a berende­zéseknél talál alkalmazást, amelyeknél olyan önműködő kapcsolók vannak al­kalmazva, amelyöknél a kapcsoló beve­zető működése annak meghatározására 25 szolgál, hogy ezen kapcsolóban végződő vonalvezetékek több csoportja közül me­lyik csoportban foglalható el az egyik vonalvezeték az összeköttetés tovább­kapcsolása végett. A találmány tárgyá-80 nak ezen jellemző sajátsága szerint ez a bevezető működés szabad kezelőhöz ve­zető ideiglenes összeköttetés továbbkap­csolásának keresésére szolgál. Ez a beve­zető működés olyképpen befolyásolja a 35 kapcsoló következő működését, hogy a kapcsoló ezen kezelőhöz tartozó összekö­tőáramkörcsoport egyik szabad összekötő áramkörét keresi és elfoglalja. A találmány tárgyának további jel­lemző sajátsága szerint az önműködő 40 kapcsoló arra szolgál, hogy az ezen kapcsolóhoz tartozó vonalvezetéket olyan, meghatározott villamos állapotban levő vonalvezetékkel köti össze, amely a vo­nalvezetékek alapcsoport jának azon cso- 45 portjában fekszik, amelyhez ez a kap­csoló hozzáférhet, mimellett ez a kapcsoló sokszorosan kapcsolt kefeszerkezettel le­het felszerelve. Az ilyen szerkezetű kap­csolóknál szokásos kefeválasztó közeg 50 akképen van elrendezve és kiképzeve, hogy azon alcsoportot keresi, amelyben az illető vonalvezeték fekszik és az ezen alcsoporthoz tartozó kefét vagy kefecso­portot ezen alcsoportban való választás 55 céljából működőképes állapotba hozza. A találmány további jellemző sajátsága értelmében vonalvezetékkereső kapcsoló gyanánt alkalmazunk olyan kapcsolót, amelynél a kapcsolóban végződő vonalve- 60 zetékek kontaktusai csoportokban vannak elrendezve és mindenik kontaktuscsopor­tot több kontaktuskefék közül az egyik kontaktuskefecsoport szolgálja ki. Ezen kefecsoport egyes keféi egyenkint egy- 65 mással sokszoros kapcsolásban állanak és a kapcsolóval választóközegek állanak összeköttetésben annak meghatározására, hogy ezen kefék melyik csoportja helyez­tessék működőképes állapotba, hogy ösz- 70 szeköttetést létesítsen olyan vonalvezeték- , csoport vonalvezetékével, amelyet ez a kefecsoport szolgál ki. A találmány értel­mében a kefeválasztó közeg a kapcsoló bevezető működése közben azon vonalve- 75 zetékcsoportot keresi, amelyben a hívó ., vonalvezeték végződik. A kefeválasztó közeg ezen működése a kefeválasztó kö-

Next

/
Thumbnails
Contents