91641. lajstromszámú szabadalom • Billentyűs működtető berendezés

Megjelent 1930 . évi j nn ius li ó 2-án . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIRÖSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91641. SZÁM. — VJI/j. OSZTÁLY. Billentyűs működtető berendezés. Western Electric Company Limited London. A bejelentés napja 1916. évi január hó 8-ika. A találmány billentyűs működtető be­rendezésre vonatkozik és pedig különösen olyanra, amely félig önműködő távbeszélő központoknál talál alkalmazást. A talál­mány tárgya távbeszélő központoknál al­kalmazva lehetővé teszi, hogy a működtető berendezés nulla vagy zérus pontja, illetve pontjai önműködőlég feljegyeztessenek anélkül, hogy szükséges volna a nulla vagy zérus billentyűt, illetve billentyűket le­nyomni. Ismeretes már olyan billentyűs működ­tető berendezés, amelynél több billentyű­sor van elrendezve és mindenik sor az 1—9. terjedő számokat, valamint a zérust vagy nullát jelenti. A főműködtető bil­lentyűkkel kapcsolatban néha indító bil­lentyűt is alkalmaznak. A kezelő mindenik sorban egy-egy billentyű lenyomása által leírja a kívánt vonalvezeték számát és ily módon feljegyzi ezen vonal vezeték szá­mának ezres, százas, tízes és egyes szám­jegyeit. A kezelő ezután lenyomja az in­dítási billentyűt, minek folytán a feljegy­zők azon helyzetből vagy helyzetekből, amelyben közegeik az előző művelet után maradtak, a lenyomott billentyűk állal meghatározott helyzetbe vagy helyzetekbe mozognak. A feljegyző berendezés ily mó-i don a kívánt számot feljegyzi és ezután az önműködő kapcsolók működését vezérli, amelyek ennekfolytán a hívó vonalvezeté­ket a kívánt vonalvezetékkel összekötik. Mihelyt az egyik hívás feljegyzése ily mó­, don megtörtént, a billentyűk egy másik fel­jegyző berendezéssel kapcsolatban más híváshoz használhatók. Ezeknél a billentyűs működtető berende­zéseknél szükséges azonban, hogy a kezelő i mindenik sorban egy billentyűt nyomjon le még azon esetben is, ha a leírandó szám kevesebb számjegyből áll, mint amennyit a berendezésnél a vonalvezeték­számok maximálisan tartalmaznak. így például tízezer vonalvezetékes távbeszélő- 45 központnál, amelynél a vonalvezetékek , száma 0—9999 terjed, vonalvezetékszámon­ként a számjegyek maximális száma négy. Tegyük már most fel, hogy ezen beren­dezésben a kívánt vonalvezeték száma 27, 50 a kezelőnek tehát le kell nyomnia a nulla «ezres» és a nulla «százas» billentyűket, valamint a 2 «tizes» és 7 «egyes» billen­tyűket, mintha a leírandó szám 0027 volna. Ez azon célból szükséges, hogy a kapcsoló- 55 berendezés teljes működését befejezhesse, amihez esetről-esetre négy különböző fő­mozgás kell. A találmány értelmében az egyes billen­tyűsorokban valamely különös számjelnek, 60 mint pl. a semimi vagyis nulla számjel­nek feljegyzése a feljegyzők segélyével anélkül történik, hogy a kezelőnek az illető sorban megfelelő külön billentyűt kellene lenyomni. Ezen célból a feljegyző mű- 65 ködtető szerkezetének egyes részeitől, pél­dául az indító relétől az illető billentyűsor különös számjelének különös pontjához vagy a különböző billentyűsorokban, kü­lönböző különös pontokhoz összeköttetés 70 vezet, amely csakis akkor jut működőképes állapotba, ha a kezelő a b i 11 e 111 y ű sor o kban olyan billentyűt nyom meg, amely nemi számjegynek felel meg. A mellékelt rajzon a találmány tárgya- 75 nak egy kiviteli alakja példaképpen váz­latosan van feltüntetve. Az 1. ábra tízezer vonalvezetékes félig ön­működő távbeszélő központhoz való bil-

Next

/
Thumbnails
Contents