91620. lajstromszámú szabadalom • Kazántüzelési eljárás és hozzávaló kazán

Megjelent 1930. évi jnnius lió '4-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91620. SZÁM. — Ve/2, OSZTÁLY. Kazán-tüzelési eljárás és.hozzá való kazán. Wood Wilfred Rothery mérnök London. A bejelentés napja 1925. évi március hó 20-ika. Angolországi elsőbbsége 1924. évi április hó 9-ike. Felismerték már, hogy a gőzgenerátorok jobban használják ki a tüzelőanyag égé­sének hőjét, ha a meleget a víznek átadó felületek ezt a hőt inkább sugárzás, mint 5 konvekció útján kapják és a vízcsöveknek a tüzelőkamrába oly helyzetben való be­vezetése, amelyben azok a sugárzó hőnek vannak kitéve, már szintén javaslatba ke­rült részben ezzel a tárggyal kapcsolatban, 10 részben a tüzelőtér falainak sérüléstől való megvédése céljából. A sugárzó hő kihasz­nálására irányuló további lépés volt a tü­zelőtér függőleges falainak vízcsövekből vagy hasonlókból való megalkotása, ame-15 lyek azután oly szorosan voltak összeil­lesztve, hogy a tűzteret tényleg elzárták vagy legalább is a tűztél- falának szerepét betöltő zárófalat feladatának teljesítésében elősegítették. Ebben az esetben mindössze 20 alkalmas víz- és gőzdobok szükségesek a generátor kiegészítésére ós ez a megoldás sokkal kisebb méretű szerkezetet nyújt, mint aminő lehetséges akkor, amidőn a fővízicsövek a tüzelőtér fölé helyezett csa-25 tornában foglalnak helyet. Ez a szerkezet keineiicealakú kazánnak nevezhető. Ennek azonban komoly hátránya, hogy a hő sugárzásának kitett felületeknek hűtőhatása olyan nagy, hogy az égő tü-30 zelőanyag lángját is képes kioltani, úgy­hogy a folytonos égés fenntartása nehéz. Az égési levegő előmelegítése bizonyos mértékig elhárítja ugyan ezt a bajt, azon­ban a gázalakú, folyékony vagy poralakú 35 tüzelőanyag elégetésére közönségesen használt módszerek, amikben a tüzelő­kamra egészére kiterjedni kívánt egyet­len lángtér állíttatik elő, még előmelegí­tett levegővel is gyakran mondanak cső-40 döt. Azonkívül az előmelegített levegővel elért hőmérséklet olyan, hogy az égéster­mékek magas hőmérséklettel hagyják el az égési kamrát, bármily tüzelőt hasz­nálunk is, de leginkább, amikor poralakú tüzelőanyagot égetünk lebegő állapotban. 45-Ebben az esetben ugyanis a hamunak nagy része az égési gázokkal együtt távo­zik a tüzelőkamrából olvadási hőfokát megközelítő temperaturával, miért is gyorsan odatapad mindazon kamara falá- 50 hoz, amin a gázok átvonulnak, vagy a gá­zok útjában elrendezett előmelegítőhöz. Találmányom egyik része a tüzelő­anyagnak kemencealakú kazánban olyan módon való elégetése, ami a tüzelőtérben 55 maximális sugárzó hőt eredményez és folytonos égést biztosít. Találmányom másik része a sugárzó hő felvételére a kemencealakú kazánban a hasznos felület növelése és a kamrát el- 60 hagyó hamu hőmérsékletének csökkentése. A találmány harmadik része egy szer­kezet, amelyben a víz keringése oly gyors, hogy megvédi a csöveket a gázoktól való túlmelegedéstől, melyek a heves égés 65 folytán magas hőmérsékleten ütköznek beléjük. A találmány értelmében a kemence­alakú kazánt olymódon fűtjük, hogy a tüzelőnek és levegőnek heves keveredése 70 a tüzelőtérnek lehetőleg axiális vonalá­nak közelében zajlik le, miáltal az égés erre a helyre szorítkozik és folytonossága biztosítva van. Ez a cél bármily égéshatároló módszer 75 útján megvalósítható, de legelőnyösebb azzal, amelyben a tüzelőanyag és a levegő az égési térbe két vagy több helyen áram­ban vezetve, oly sebessséggel ós oly irány-

Next

/
Thumbnails
Contents