91619. lajstromszámú szabadalom • Villamos hajtású kézi porszívó gép a légkibocsátó nyílásban levehetően elhelyezett fertőtlenítőszertartóval

Megjelent 1930. évi junins hó '3-án. MAGYAR KIRÁLYI X^H® SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91619. SZÁM. — VlII/k. OSZTÁLY. Villamos hajtású kézi porszívókészülék a légkibocsátó nyílásban levehetó'en elrendezett fertőtlenítőszer tartóval. Wennergren Hug-o igazgató Berlin. A bejelentés napja 1925. évi április hó 24-ike. Ismeretesek már oly porszívókészülékek, melyeknek belsejébe fertőtlenítőkészülék van beépítve. Az eddigi ily szerkezetek azonban azt a nagy hátrányt mutatják, 5 hogy a fertőtlenítőszer behelyezéséhez a készüléket szét kell szedni. E hátrányt a találmány tárgyánál azzal kerüljük el, hogy a porszívókészülék, a készülék külső oldalán könnyen elhelyezhető és elzárható 10 fertőtlenítőszert tartóval van kombinálva, úgyhogy a fertőtlenítőszernek nem kell a mótor mentén tovavonulnia, hanem csak a légkibocsátó résznél kerül elosztásra. Emellett a fertőtlenítőszer a porszívó-15 készülék használatonkívüli állapotának tartamára elzárható, amivel elkerüljük a szükségtelen elpárolgást, hasonlóképpen lehetővé válik a tulajdonképpeni fertőtle­nítőkészüléket a porszívókészülékre ké-20 nyelmesen felszerelni, illetve arról le­venni. Ekként a poros levegő a készülék elhagyásakor fertőtleníthető vagy illat­szerekkel szagosítható. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá-25 nak példaképpeni foganatosítási alakja oldalnézetben és részben metszetben van feltüntetve. Az (a) porszívókészülék hátsó részén al­kalmazott légkibocsátó nyílásba a kúpos csőtoldattal ellátott és két kupakszerű (b, 30 c) részből álló fertőtlenítőszertartó van levehetően behelyezve. Mindkét (b, c) rész belső és külső (d, e) nyílásokkal van el­látva, valamely töltőanyagot, pl. vattát fogad be és egymáshoz képest egyszerű el- 35 forgatás útján zárható el. A kitóduló levegő az (f) középnyíláson át és a (g) gyűrűalakú térben folyékony vagy szilárd alakban elhelyezett fertőtle­nítő- vagy illatszert a készüléken kívül el- 40 osztja, nem okvetlen szükséges, hogy a fertőtlenítíőszertartónak a rajzon feltünte­tett alakot kölcsönözzük, de a találmány szerint feltétel az, hogy a tartó a kibo­csátó nyílásban levehetően legyen elren- 45 dezve és elzárhatóan kiképezve. Szabadalmi igény. Villamos hajtású kézi porszívókészülék, jellemezve azáltal, hogy a készülék a légkibocsátó nyílásban levehetően elren- 50 dezett fertőtlenítőszertartóval van kom­binálva, mely a porszívókészülékkel kí­vülről kapcsolható össze, illetve arról levehető és a készülék használaton kí­vüli állapotának tartamára elzárható. 55 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents