91592. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kötszövő gépeknél való vonalzók önműködő továbbítására

Megjelent 1930. évi jíi nius hó 3-án . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91592. SZÁM. — XlV/b. OSZTÁLY. Berendezés kötőszövőgépeknél való vonalzók önműködő továbbítására. Selz Károly mechanikus Brüssel. A bejelentés napja. 1925. évi október hó 14 ike. Jelen találmány kötőszövőgépeken esz­közölt javításra, nevezetesen ezen gépek vonalzóinak önműködő továbbítására szolgáló berendezésre vonatkozik, oly cél-5 ból, hogy trikotszövetekben minták állít­tassanak elő. A találmány szerint a fogazott vonalzó­kat, melyek olyképpen vannak alakítva, hogy csakis a létesítendő mintáknak 10 megfelelő tűkre vannak behatással, maga a gép által meghajtott láncok viselik. A láncok lánckerekeken haladnak át, me­lyek tengelyen vannak ágyazva. Ez a ten­gely a gépállványzaton megerősített csap-15 ágyakban forgatható el. A tengelyen el­rendezett gátló kereket gátlókilincs moz­gatja el. A gátlókilincs, mely alkalmas szervek által hajtatik meg, a gátló kere­ket bizonyos időközökben részlegesen el-20 forgatja, úgyhogy a láncok bizonyos idő­közökben olyképpen tolatnak előre, hogy egyik vonalzó a másik után közvetlenül a gép ide- és odamozgása előtt, vezettetik helyére, hogy ilyképpen a minta képezé-25 sére alkalmas tűkre legyenek behatással, így egy-egy vonalzó pontosan a szán ide­oda mozgásának kezdete előtt vitetik helyzetébe, hogy ilyképpen a minta képe­zéséhez alkalmas tűkre hassanak és a rá' 30 következő vonalzó pontosan a szán követ­kező ide-oda mozgásának kezdete előtt helyzetébe vezettetik, oly célból, hogy a minta képezéséhez az alkalmas tűkre be­hatással legyen. 35 A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak példaképpeni foganatosítási alakja van feltüntetve, nevezetesen az 1. ábra a találmány szerinti berende­zéssel ellátott kötőszövőgépnek a részié-40 ges elölnézete, a 2. ábra a gép harántmetszete és a 3. ábra változtatott bütyöktárcsa szer kezeti nézete. A (16) fogazott vonalzók a kívánt minta szerinti összekötött sorozatot képeznek 45 és azokat (15) láncok viselik, melyek két vagy több az (1) tengelyre ékelt (14) lánc­kereken haladnak át. Ez, a vonalzók ide­oda mozgatását előidéző hajtótengely a (3 és 4) szerelvényben van ágyazva és 50 azokban elforgatható. A (3, 4) szerelvé­nyek (5) csavarok segélyével a gépkeret állványára vannak erősítve. Az (1) ten­gelyre (2) gátlókerék van ágyazva, mely rúgó segélyével odaszorított (7) gátló- 55 kilincs által bizonyos időközökben részle­ges forgásba hozatik. A (7) kilincs a (2) gátló kerék fogközei­vel kapcsolódik és csap útján a (6) hajtó­rúd egyik végével van összekötve, mely- 60 nek másik vége a (9) összekötőrúd segé­lyével a (10) hajtókarral van egyesítve. A (10) hajtókar a (11) tengelyre van ágyazva, mely a gépszán hajtóemelőjét viseli és a gépállvány (6) keretén meg- 65 erősített csapágyakban forgatható el. A (8) hajtórúd a (13) vezetékben van ve­zetve, mely a (3) szerelvények egyikén van elrendezve és a (8') rúgó behatásának van alávetve. Midőn az egyik (16) vo- 70 nalzó munkahelyzetébe vitetik, úgy annak fogai, a mozgási pályájukon talált (17) ru­dakat előre lökik, melyek azután a maguk részéről a megfelelő tűkre vannak be­hatással. A (17) rudak a (19) lemezen ha- 75 ladnak át, melyben annyi furat van, ahány rúd van elrendezve. A gép (20) szánja valaminő alkalmas fel nem tüntetett erőátvitel segélyével a

Next

/
Thumbnails
Contents