91590. lajstromszámú szabadalom • Berendezés csővé sodort papirszalag előállítására

Megjelent 1930. évi jíinius hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91590. SZÁM. — XlII/d. OSZTÁLY. Berendezés csővé sodort papírszalag előállítására. Semenov Iván Alexandrovic mérnök Pilsen. A bejelentés napja 1925. évi augusztus hó 31-ike. Németországi elsőbbsége 1924. évi szeptember hó 24-ike, Az eddig ismert oly berendezéseknél, melyek különösen szivarka- és hüvely­készítő gépeknél találnak alkalmazást és szakadatlanul előrehaladó, csővé össze-5 sodort papírszalag összeragasztandó élei­nek egymáshoz szorítására szolgálnak, rendszerint a szalagnak enyvvel bekeni szélét a szalag másik szélére, mely az eny­vezett széleken fekszik, fémlemez segélyé-10 vei szorítják. Az ilyen egymásra szorítás kényelmetlen, mert az enyv részecskéi a szorítófelületen tapadva maradnak éa mindinkább megnagyobbodva, végül ér des, ragadó réteget képeznek, mely a sza 15 lag széleinek előremozgását akadályozza. Ennek következtében a szalag szélei rend­szerint beszakadnak, ha csak a gépet nem állítjuk meg idejekorán és a szorítófelü­letet meg nem tisztítjuk. Ezáltal a beren-20 dezés teljesítőképessége jelentékenyen csökken, míg a selejtes áru mennyisége nagy mértékben növekszik. A találmány szerinti berendezésnél a szorítófelületet az enyvezendő szélekhea 25 viszonyítva szakadatlan, igen lassú moz gást végez, ami által a szorítófelülethea tapadó enyv tovavitetik és bármilyen mó don leszedhető. A mellékelt rajz a találmány szerinti 30 eljárás értelmében dolgozó berendezésnek két foganatosítási alakját tünteti fel. Aa 1. ábra az első foganatosítás! alak ol­dalnézete és részben keresztmetszete. A 2. ábra ugyanezen módozatot az enyve-85 zendő cső tengelye mentén vett metszet­ben szemlélteti. A 3. ábra a második foganatosítási alak szerinti berendezésnek az enyvezendő CSŰ hossztengelye mentén vett metszete és a 4. ábra a hozzátartozó oldalnézet. 40 A berendezésnek első foganatosítási alakja következőkép van kiképezve: Az összeragasztandó (1) szalag, mely egyik élén a (2) enyvréteggel van ellátva, szokásos módon a (3) formáló csövön moz- 45 gattatik keresztül, még pedig a csövet kö­rülvevő (4) vászonszalag segélyével. Az (5) emelő, mely a (6) henger tengelyén lazán forog, másik végén a (7) csapágyak­ban a (8) hengert tartja, mely a (12) tár- 50 csávái és a (9) dobbal van ellátva, mely utóbbinak felülete az (1) szalagnak össze­enyvezendő széleihez szorul. Az ezen nyo­más felvételére szolgáló ellentámaszt rendszerint azon anyag rugalmassága 55 szolgáltatja, mely az (1) szalagból képe­zett csöA^et kitölti. Ha azonban ez a cső üres, akkor támaszték gyanánt a csőbe bevezetett (10) lemez szolgál, mely az ösz­szeenyvezendő szélek alatt vonul el. A (9) 60 dob felületének a cső széleihez viszonyí­tott helyzete a (11) csavar segélyével sza­bályozható. A (9) dobot a berajzolt nyíl irányában igen lassú forgásba hozzuk. Ezen forgó 65 mozgást tetszőlegesen hozhatjuk létre, így pl. a (6) hengerről a (12, 13) tárcsák és a (14) szíj útján vezethetjük le. A (9) dob forgása kizárólag arra szolgál, hogy a dobnak enyvrészecskékkel fedett felülete 70 a papírszalag összeragasztandó széleitől oldalt eltávolíttassék. A (15) és (16) tár­csák köré feszített (17) szalag a (15) tár­csa útján a (9) dob felületéhez szoríttatik. A (16) tárcsa a (18) vízfürdőbe merül. Ez- 75 által a (17) szalag az enyvet a (9) dobról leszedi, míg a (17) szalagról a (18) víz­fürdő az enyvet ismét lemossa. A (16)

Next

/
Thumbnails
Contents