91539. lajstromszámú szabadalom • Szálastakarmány kötő készülék

Megjelent 1930. évi junius hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 91539. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Szálastakarmány kötő készülék. Hamar Imre vendéglős Hajdúböszörmény. A bejelentés napja 1925. évi április hó 20-ika. Jelen találmány tárgya egy olyan ké­szülékre vonatkozik, mely egyszerű kivi­tele, könnyű alkalmazhatósága és biztos működése mellett lehetővé teszi azt, hogy 5 szálas takarmányokat kocsin való szállí­tásnál szorosan lehessen lekötni. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy kiviteli példáját mutatja és pedig: Fig. 1. a készülék oldalnézetét, 10 Fig. 2. a Fig. 1. (9) részének elölnézete, Fig. 3. a találmány tárgyát képező ké­szüléknek elölnézete. Az (1) vendégoldal egyik végére (2) hu­rokkal felerősített (3) lánc szabad vége az 15 (5) lánckerék alatt, a (9) csigán át vezet­tetik. Az (5) lánckerék két (4) korong közé van ágyazva, melyek két (11) villá­hoz vannak erősítve, melyek alsó végükön (12) lánchurkokkal vannak ellátva. A (4) 20 korongon kívül az (5) lánckerék forgási tengelyére fel van ékelve a (6) kilincs­kerék, melynek zárására a (7) kilincs szol­gál, mely a (8) rúgó hatása alatt áll. A (9) csiga egy (10) horgosrúd egyik végére 25 akasztott kengyelbe van forgathatóan ágyazva. Használathoz a készülék a rajzon feltün­tetett módon a (12) lánchurkokkal a ven­dégoldal végére lesz akasztva, azután a 30 takarmányon át fektetett láncok a lánc­kerék alatt a csigára lesznek vezetve, sza­bad végük pedig húzás által feszítve, mi­közben a (6) kilincskerék az (5) lánckerék­kel együtt forog, a forgást pedig a (7) ki­lincs követi, az eleresztés pillanatában pe- 35 dig a kilincskerekeket és vele a lánckere­ket önműködően zárja, miáltal a láncok feszült helyzetükben megmaradnak és az alatta levő szálas takarmányt a kocsihoz szorítják. 40 A (3) láncba akasztott (10) kapocs a láncnak csak bizonyos mérvű húzását en­gedi meg, így tehát a (3) láncot szakaszon­kint húzzuk és a (10) kapcsot minden hú­zási művelet után a láncnak valamely 45 távolabbi szemébe akasztjuk be. A (3) láncnak szakaszonkint való húzását mind­addig folytatjuk, míg a takarmány kellő mértékben le van szorítva. Szabadalmi igény. 50 Szálastakarmány kötőkészülék, jellemezve két egymással villával kapcsolatos ko­rong közé ágyazott lánckerék által, melynek forgási tengelyére a korongo­kon kívül egy kilincskerék van fel- 55 ékelve, melyet egy rúgó hatása alatt álló kilincs zár, jellemezve továbbá az­által, hogy a készüléknek beakasztására a villákhoz két lánchurok van erősítve, az egész oly célból, hogy egy a lánc- 60 kerék alatt egy csigán át vezetett láncot feszítés után feszített helyzetben tart­son, mindaddig, míg a kilincs a kilincs­kereket szabadon nem bocsátja. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents