91536. lajstromszámú szabadalom • Hordozható kályha

Megjelent 1930. évi jimius hó 1 fí-áii. MAGYAR KIRÁLY! ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LÉTRÁS 91536. SZÁM. — Il/h. OSZTÁLY. Hordozható kályha. Falta Sándor kereskedő Kerekegyháza. A bejelentés napja 1925. évi szeptember hó 16-ika. Szabadban való táborozás, kirándulás, stb. céljaira készítettek már hordozható kályhákat, ezek között olyanokat is, ame­lyek kisebb térfogatra hozatal céljából 5 szétszedhetők vagy összehajthatok. Mind­eme kályháknak, egyebeken felül, nagy hátrányuk az, hogy méreteik még így is kényelmetlenül nagyok s a különben is számos felszerelési cikket magával vivő 10 táborozót még egy külön darabbal terhe­lik. Az új hordozható kályha a táborozót sem külön darab hordozásával nem ter­heli, sem a rendelkezésére álló és a szoká-15 sos uti felszerelések felvételére szükséges férőhelyet nem kisebbíti. A találmány lényegileg textil-, bőr- vagy más ilyfajta anyagból készült burkolatba helyezett, két egymásba tolható vagy két külön da-20 rabból álló, vékony lemezből készíthető szekrényből áll, amely szekrények egyike, mint tűztér, másika, mint hamutér szere­pel. A szekrények belső szerkezettel nem bírnak s külső falukkal, valamint az ezen 25 elrendezett ajtókkal a külső buroknak fa­laihoz simulnak, úgyhogy a külső burok­nak, nevezetesen a táborozók által úgyis magukkal vitt hátizsáknak, borjúnak vagy más ilyen podgyászdarabnak a belső 80 falát: bélését alkotják. A hátizsákon al­kalmazott kengyelek, fogantyúk, stb. cél­szerűen ezeknek a kályhatestet alkotó szekrényeknek külső falán vannak elren­dezve, a hátizsák megfelelő nyílásain ki-85 nyúlnak s a szokásos hevederek, tartó­szíjak, stb. ezekbe akaszthatók s így az egész hátizsák a teherbíró képességét fo­kozó merevítést nyer. A mellékelt rajz 1. ábrája, elölnézetben, az új kályhának 40 olyan példaképpeni, kiviteli alakját tün­teti fel, a hátizsákból való kivétele után, amely két különálló, egymásra helyezett darabból áll. A 2. ábra e kiviteli alaknak függélyes ha- í5 rántmetszete. Az (a) alsó rész téglányalakú, felül csuklósan hozzáerősített (b) fedéllel el­látott üres szekrény, mely a hamuteret alkotja és a hamu eltávolítására szolgáló 50 (c) ajtóval záródó (d) nyílással bír. A (b) fedél, lehajtva, az összeállított kályhából kihulló parazsat fogja fel. A (k) felső rész ugyancsak téglányalakú, felül (h) fedél­lel zárható szekrény, amely a tűzteret al- 55 kotja, mely célra (m) fenéklapja rostély­ként van kiképezve. A (k) szekrénynek az (a) részre való helyezhetése és rögzíthe­tése céljából az (m) fenéklapon túlnyúló szélei kissé beugranak, úgyhogy a (k) 60 szekrény az (a) szekrénybe kissé betol­ható. A (k) szekrény mellső oldalán, (e) ajtóval elzárható (f) tüzelő nyílással, hátsó oldalán pedig a (g) kéménynyílás­sal van ellátva. 65 Az (a) alsó résznek a hátizsákon ki­nyúló (1) kengyelei, melyeken a hátizsák hevederei átfűzhetők, egyúttal a kályha lábait is alkotják. A (g) kéménynyíláshoz, pl. bajonett- 70 zárral csatlakozó kémény teleszkópszerű­leg egymásba tolható csövekből állhat. A leírt kiviteli alaknál a kályhát al­kotó alsó és felső szekrény két külön háti­zsákban helyezendő el. Kiképezhető azon- 75 ban a kályha akként is, hogy a felső szek­rény kevéssel kisebbre van méretezve, hogy az alsóba tolható, illetve abból ki-

Next

/
Thumbnails
Contents