91515. lajstromszámú szabadalom • Festő készülék

Megjelent 1930. évi jimius hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI JMBE SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91515. SZÁM. I/C. OSZTÁLY. Festő készülék. Brftder Böhni cég- Wien. A bejelentés napja 1926. évi február hó 1-je. Ausztriai elsőbbsége 1925. évi február hó 25-ike. Ismeretesek már kalaptompok festésére szolgáló olyan festő készülékek, amelyek­nél a kalaptompok festése keringő festék­lében történik és amelyeknél a kalaptom-5 pok átfestése, valamint az ezután követ­kező öblítése céljából egy vagy több kalap­tompot megfelelően alakított lyukazott kú­pos mintákra helyeznek, amelyeken azo­kat lyukazott födő kúpok segélyével rög-10 zítik. Ezeknél a készülékeknél továbbá a kalaptompokat a csúccsal lefelé és az alappal fölfelé is fordítva az ugyanilyen módon elhelyezett lyukazott kúpok közé fektették és azokat ezen helyzetben az alul-15 ról felfelé emelkedő keringő íestéklével festették, hogy a tompkarimák áthajlását és légbólyagok keletkezését megakadá­lyozzák. Ezek az ismeretes mechanikai festő ké-20 szülékek, amelyeknél a kalaptompok fes­tését a kalaptompoknak csoportos .egy­másraborítása mellett foganatosítják, azzal a hátránnyal járnak, hogy a kalaptompok egyenletes átfestését nem lehet elérni. 25 A találmány értelmében az ismertetett szerkezetű mechanikai festő készülékek ha­tását jelentékenyen, megjavítjuk azáltal, hogy a festéklének a készüléken át való útját meghosszabbítjuk. A találmány sze-30 rint ezt oly módon érjük el, hogy a fes­téklét érintő irányban vezetjük a készü­lékbe. A festéklének érintő irányban való bevezetése útján elérjük, hogy a festéklé forgó mozgásba jön és a kalap tomtpoik 35 körül keringve alulról felfelé emelkedik, úgyhogy a tartály alulról felfelé emelkedő forgó folyadékoszlopot vesz körül. Az ily mó­don forgó festéklé behatásának kitett ka­laptomp vagy másefféle természetesen sok-40 kai egyenletesebb átfestésnek van alávetve, mint azon festő készülékekben, amelye­ken a festéklé a festéktartályon kering, tető szivattyú nyomó és szívó hatása által előidézett csupán egyetlen egy körmenet-< ben megy keresztül és a festéklé a szívó 45 és nyomó vezeték között a legrövidebb utat törekszik megtenni. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát tevő festő készülék egy kiviteli alakja példaképpen vázlatosan van feltüntetve. 50 Ezen kiviteli alaknál a tartály a kalap­tomp alakképző mintájának megfelelően kúposán van kiképezve és a festéklé ia tartály legmélyebb pontjában érintő irány­ban lép be. Az 55 1. ábra a találmány értelmében kiké­pezett festő készülék függélyes középhossz­metszete. A 2. ábra több festő készüléknek együttes elrendezését szemlélteti. 60 Az (a) kalaptompok a kúpalakú lyuka­zott (1) mintára vannak helyezve. Az (1) minta a zárt (2) tartályon belül fekszik. A (2) tártálynak köralakú keresztmetszete van és legmélyebb pontjában a festéklé be- 65 bocsátására szolgáló (3) vezetékkel van ellátva, amelyen át a festéklé érintő irány­ban jut a (2) tartályba. A (2) tartály legmagasabb pontjában (4) légtelenítő nyílás van, amelyen át a 70 levegő eltávozhat. A légtelenítő nyíláshoz) csatlakozó (5) cső a tartályból az emlíi tett nyíláson át kilépő folyadéknak a raj­zon fel nem tüntetett folyadéktartályba való visszavezetésére szolgál, Ez a folyadéktartály 75 keringtető szivattyúval áll összeköttetiés­ben, amelynek segélyével a festéklének a (2) tartályon át való keringését idézhet­jük elő. A keringtető szivattyú segélyével a festéklé tartályából kiszívott festéklé a 80

Next

/
Thumbnails
Contents