91495. lajstromszámú szabadalom • Vasalás összerakható bútorokhoz, főként ágyakhoz

Megjelent 1930. évi junius hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91495. SZÁM. — VIII/c. OSZTÁLY. Vasalás összerakható bútorokhoz, főként ágyakhoz. Szalay Sándor és Potichen Mátyás iparosok Jernut (Románia). A bejelentés napja 1925. évi augusztus hó 7-ike. Romániai elsőbbsége 1924. évi december hó 2-ika. A találmány tárgya szétszedhető és összerakható bútorokhoz, főként ágyak­hoz való vasalás, amelynek előnyei az eddig ismertekkel szemben annak egysze-5 rűségében és az illető bútordarabon való könnyű alkalmazhatóságában nyilvánul­nak. A vasalás lényegileg két fémsínből áll, amelyek csavarokkal erősíthetők meg az összekapcsolandó bútorrészeken. 0 Ha a vasalás például ágyhoz alkalma­zandó, akkor összesen nyolc részre van szükség és pedig négy részre az ágy fejl-és lábrészének oldaloszlopain és négy részre az oldaldeszkák végein való meg­j 'erősítéséhez. Két-két összetartozó rész, horony- és lécszerűen egymásbatolhatóan van kiképezve. Keresztmetszetük tekinte­tében ezek tetszőleges kiképzésűek le­hetnek, anyaguk pedig ugyancsak tetszés 1 szerinti alkalmas fém, mint vas, sárga­réz, alumínium stb. lehet. A találmány szerinti vasalás megerőt­^ítéséhez nincsen szükség az egyes bú­torrészek kifaragására vagy átfúrására, miáltal elkerüljük, hogy búvóhelyek ke­letkezzenek a rovarok számára, valanint, hogy a por lerakódjék. Az új vasalás megerősítéséhez sokkal kevesebb időre van szükség, mint az eddig ismert vasalásoknál, miáltal főként nagy­üzemben lényeges munkaidő megtakarí­tást érünk el. Másrészt a vasalással fel­szerelt bútordaraboknak összeépítése igen egyszerű, minthogy a fémsínek szabidon fekvően, tehát láthatóan vannak elren­dezve. A találmány tárgyának részletes szerke­zeti kiképzése a mellékelt példaképpeni rajzon látható. Az 1. ábra egy ágy fejrésze, a 2. ábra egyik oldalrész egy darabja, a 3. ábra az utóbbinak homloknézete, a 4. és 5. ábra pedig a fejrészen, illető­leg az oldalrészen megerősítendő részek távlali képe. A 45 6. ábra harántmetszet az 5. ábra A—B vonala szerint, a 7. ábra pedig haránlnietszet a 4. ábra C—D vonala szerint. A 8. és 9., valamint a 10. és 11. ábra 50 más kiviteli alakok hasonló metszetei. A 12. és 13. ábra olyan vasalások haránt­metszetei, amelynél a horony és léc fel vannak cserélve. A vasalás (3) része az ágy (2) fej-, 55 illetőleg lábrészének (1) oldaloszlopain erő­síttetik meg. A (3) rész fecskefarkalakú (4) horonnyal bír, amelyben az (5') meg­erősítőcsavarok felvételére (5) lyukak van­nak. A (4) horony alsó vegét, egy (6) 60 bürü halárolja. A vasalásnak hozzátartozó (8) része a (7) oldaldeszkák végein van megerősítve és (9) fülekkel bír, amelyek az oldaldes/.kát kampószerűen közrefogják. Ezen sínalakú 65 résznek eegy (10) oldalnyúlványa van, amelyen a harántmetszetben fecskefark­alakú (11) léc van elrendezve, amely mé­reteire nézve megfelel a (3) sín (4) hor­nyának. A (11) léc a (4) horonyba való 70 bevezetése után annak alsó (6) határoló­bürüjére fekszik fel s a (11) léc a (6) bürü szélességének megfelelően alul (12)­nél meg van rövidítve (3. ábra). A (8) sin megerősítésére (13) lyukak vannak 75. elrendezve. Amint minden további nélkül látható az ezen vasalósínekkel felszerelt búlorda-

Next

/
Thumbnails
Contents