91493. lajstromszámú szabadalom • Húzóvágású metszőkészölék kaszálógépekhez

Megjelent 1930. évi .junivis hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LÉTRÁS 91493. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Húzó vágású metszőkészülék kaszálógép ekhez. Stauter Dániel kovácsmester Zweibrticken. A bejelentés napja 1925. évi május hó 4-ike. A találmány kaszálógépekhez való, húzó­vágású metszőkészülék, melynél a lap­alakú metszőkések csapok körül lengenek és helytálló, legömbölyített ellenkések kö-5 zött ide-oda mozognak, amikor is a nö­vényszálak a kések összecsukódása alkaK mával egymásután levágatnak. A kése­ket az ujjakkal együtt késgerendán tetsző­leges számban erősítjük meg és tolórúd 10 segélyével alternatív mozgásba hozzuk. A kocsi és a hajtás magukban véve ismere­tesek. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak példaképpeni foganatosítási alakja 15 van feltüntetve. Az 1. ábra a késpárnak a késgerendán való elrendezését felülnézetben szemlélteti. A 2. ábra metszet az 1. ábrának A—B vo­nala szerint. 20 A lapalakú (a) kések az (m) csap körül lengenek, mely berágódás ellen az (ml) görgő segélyével van megvédve. A liúzó­vágás lehetővé tétele céljából a kések ágyazata (k) hasítékok vagy hosszlyukak 25 gyanánt vannak kiképezve. A kések e hosszlyukak mögött (p) emeltyűkbe men­nek át, melyek egyszerű, rákovácsolt csa­pok segélyével a (h) tolórúddal mozgat­hatóan vannak összekötve. A (p) emeltyűk 80 oldalán (r) ellenemeltyűk vannak a (h) tolórúddal összekötve, mely ellenemeltyűk az (f) késgerendán forgathatóan van­nak elrendezve és ezen elrendezés folytán a (h) tolójrúdnak lengőmozgást kölcsö-35 nöznek. A (b) ellenkések és a (c) ujjaskéseik az (f) késgerendán közös síkban vannak! elrendezve és tövükön szorosan csat­lakoznak egymáshoz. Az (a, b, c) kések metsző élei a szokásos módon le vaiii 40 nak rézselve. A (c) késeket elől a (d) uj jakon lévő orr rész tartja, mely uj­jak a késgerenda alsó oldalán az (o) heveder segélyével vannak megerősítve. A (h) tolórúd, melyet a járműhajtás felől 45 az ismeretes forgattyúrúd hoz mozgásba, az (i) bilincsek révén vezetődik. Az (e) fedőléc az (a) késeket a (b) és (c) kések­hez szorítja és egyúttal a (g) fedéllemez tartója, valamint merevítő része gyanánt 50 szolgál, ahol is a (g) fedéllemez felcsap­panthatás céljából csuklópántokkal van ellátva. A leírt metszőkészülék a hasonló célú szokásos készülékekkel szemben azt a fon- 55 tos előnyt nyújtja, hogy a húzóvágás révén jelentékeny energiamegtakarítást érünk el. Ezenkívül ama körülmény folytán, hogy a kés a hajtóforgattyú (forgattyútengely) egy-egy fordulata alatt az eddigiekkel el- 60 lentétben nem két, aránylag rövid vágást, hanem négy vágást végez, a metszési hossz előrehaladó irányban lényegesen megna­gyobbodik, ami viszont a fordulatszám csökkentését és ezzel a hajtőszervek kisebb- 65 mérvű kopását is maga után vonja. Szabadalmi igény: Kaszálógépekhez való metszőkészülék, csap körül lengő lapalakú késekkel, jelle­mezve a maguk forgási csapjait hossz- 70 lyukak révén körülvevő késemeltyűk és (r) lengőemeltyűk révén vezetett (h) hajtósín által, melynek hatása alatt a kések a lengőmozgáson kívül a maguk hosszirányában eltolást is kapnak. 75 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest

Next

/
Thumbnails
Contents