91450. lajstromszámú szabadalom • Tányéros elosztó készülék

Megjelent 193Q. évi jutnius hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI jMHK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91450. SZÁM. — Ve/2, OSZTÁLY. Tányéros elosztó készülék. Rheinische Maschinenfabrik Neuss K in. A bejelentés napja 1925. évi március hó 21-ike. Németországi elsőbbsége 1924. évi április hó 7-ike. Szemcsés és poralakú anyagok adago­lására sók esetben alkalmaznak tányéros elosztókészülékeket. E készülékek külön hajtást igényelnek, melynek alkalmazása 5 gyakran nehézségekbe ütközik. Különö­sen áll ez a pneumatikus berendezések­nél való alkalmazásra, amelyeknél trans­misszió vagy más hajtóelem nem áll ren delkezésre. 10 A találmány tárgya már most oly tá­nyéros elosztókészülék, amelynél a tá­nyért szélkerék segélyével hajtjuk, mely a légvezetékbe van beiktatva. A tányér­ról leszedett anyagot a szárnyas kereket 15 hajtó légáramba vezetjük és ennek segé­lyével szállítjuk tovább. A légáram foko zatos fojtása révén a tányér fordulat­száma csökkenthető és végül zéróra állít­ható, úgyhogy az anyagelvétel is ugyan-20 ezen módon önműködően, a légvezeték tetszőleges pontjáról szabályozható. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak példaképpeni foganatosítási alakja van feltüntetve. Az 25 1. ábra a pneumatikus hajtású tányé­ros elosztőkészüléknek részben függélyes metszete és részben oldalnézete. A 2. ábra az 1. ábrának megfelelő felül­nézet. A 30 3. és 4. ábrákon a leszedőelem beállítá­sáról szolgáló szerkezet látható, mely hidraulikus xíton vagy bármily más mó­don, távoli helyről működtethető. Az (a) alaplemez a (b) légbebocsátó nyí-35 lássál van ellátva és három (c) oszlopot támaszt alá, melyek a (d) haránttartót hordják, mely egyúttal az exhausztor kö­penyének egy részét képezi. A (d) tartó­nak centrális (e) furatában, felül az (f) tányér, alul pedig a (g) szárnyas kerék 40 van ágyazva, a (h) golyós ágyazat fel­használásával. A (g) szárnyaskerék forgó­mozgását az (i) kerékpár segélyével a (k) előtéttengelyre és innen a kis (1) fo­gaskerék, valamint a belső fokozású (m) 45 fogkoszorú segélyével, lassító áttétellel, visszük át az (f) tányérra. A (c) oszlopok, felső részükön, az (n) feladógyűrűt hordják, melyben a függé­lyes irányban beállítható (o) karmantyú 50 van elrendezve, melynek az (f) tányértól való távolsága a beállíthatóság folytán tetszés szerint módosítható. Az (o) kar­mantyú és az (f) tányér közötti közbe a (p) leszedő elem hatol be, mely az (r) 55 kézifogantyú segélyével a (q) csap körül beállítható. A leszedő elem révén az (f) tányér fö­lötti tölcsérből elvont anyag az (s) csúsz­tató csatornán át a (t) exhaustorköpenybc 60 ömlik és innen csővezeték útján felhasz­nálási helyére fuvatik. Az (r) kéziemeltyű automatikus működtetésére szolgáló szer­kezet a (v) csap körül forgatható (u) szög­emeltyűből áll, melynek (w) végére a 65 pneumatikus vagy hidraulikus működte­tésű (x) dugattyú hat, úgyhogy ekként a (p) leszedő elemet és ezzel a tányéros el­osztó készülék teljesítményét a távolból szabályozhatjuk. Itt a hidraulikus átvitel 70 helyett természetesen bármily más átvi­teli mód is alkalmazható. A készülék azon előnyön kívül, hogy motoros- vagy szíjhajtás teljesen elma­rad, még azt az előnyt nyújtja, hogy a 75 légsebesség csökkenésével együtt termé­szetesen a bevezetett anyag mennyisége is csökken, ami az ily tányéros elosztók-

Next

/
Thumbnails
Contents