91389. lajstromszámú szabadalom • Vezetőkerék turbinához és eljárás annak előállítására

Meg-jelent 1930. évi junius lió 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91389. SZÁM. — Vd/1. OSZTÁLY. Vezetőkerék turbinához és eljárás annak előállítására. Láng- L. Gépgyár R.-T. Budapest. A bejelentés napja 1925. évi junius hó 20-ika. Jelen találmány tárgyát tetszőleges kö­zeggel, mint pl. gőzzel vagy gázzal haj­tott turbinához való vezetőkerék, valamint az emennek előállítására szolgáló eljárás 5 képezi. Ismeretesek öntött vezetőkerekek, amik­nek az a fő hátrányuk van, hogy az öntő­magok korlátozzák a csatornaszelvények minimumát és hogy az öntött vezetőfelüle-10 tek nem munkáihatók meg szabadon. Ismeretesek továbbá lemezlapátokból he­gesztett vezetőkerekek is, amiknek viszont az a fő hátrányuk van, hogy csatornaszelvé­nyük pontatlan, mert a hegesztés előkészí-15 tésekor nem adódik semmi szerves, biztos támpont sem a részek egybeillesztéséhez. Jelen találmánynak az a célja, hogy ezen hátrányokat kiküszöbölje. A rajzok a talál­mány tárgyának egy kiviteli példáját váz-20 latos részletekben tüntetik fel. 1. ábra egy turbinafokozat hosszmet­szete. 2 .ábra betéttestek képzelt sorozatának távlati képe. 25 3. ábra egy még nyílt vezetőkerék elül­nézete. 4. ábra egy még nyílt vezetőgyűrű hossz­metszete. 5. ábra ugyanennek alaprajza. 30 6. ábra abroncsgyűrű és behelyezett be­téttestek távlati képe. A turbina valamely fokozatának (1) futó­kereke és a találmány szerinti vezető­kereke van, amely utóbbinak részei a (2) 35 tárcsa, a (3) csavar lyukaknál ehhez hozzá­erősített (4) gyűrű, az (5) lapátok, (6) záróbetétek, végül a (7) és (8) gyűrűk, amelyek a vezetőkereket abroncsszerűleg összefogják. 40 Az (5) vezetőlapátok, úgyszintén a ve­zetőcsatornák szelvényének a kerékkel kon­axiális egyik határfala, még pedig a meg­rajzolt példa szerint célszerűen a belső határfal, egy darabból vannak, míg a csa­tornaszelvényt záró másik konaxiális ha- 45 tárfal, amazokéhoz képest külön test gya­nánt van kiképezve. Az (5) lapátok és a (4) belső csatorna­fal közös testét akár az (1) futókerékre emlékeztető tárcsa gyanánt, akár pedig a 50 megrajzolt példa szerint gyűrűszerűvé ké­pezzük ki, amely utóbbi esetben e-z a gyűrűszerű közös test más anyagból le­het, mint az annak belsejét elfoglaló tárcsa, így pl. a tárcsa lehet öntött vas, a gyűrű 55 pedig rozsdamentes acél, bronz stb., amely összeállítás olcsóbbá teszi a vezetőkereket, A (6) záróbetétek a rajz szerint lapát­közről-lapátközre külön-külön betétek gya­nánt vannak kiképezve, amelyk az általuk 60 érintett lapátrészekkel együtt, fecskefark­szerű leg belekulcsolódnak a (7, 8) ab­roncsba. Ily módon már közvetlenül az összerakással is szilárd és tömör kapcso­lat adódik. A (6) betéteket a (7, 8) ab- 65 roncs egy kitágított helyén belülről sor­ban, egymásután betoljuk s a 2. és 6. ábrából látható helyzetben beillesztjük azo­kat a lapátok közé. A szerelés megkönnyí­tése céljából a (7, 8) abroncs többrészű 70 is lehet. Az abroncsot tömören hozzáerősít­jük a turbinaházhoz, úgyhogy a vezetés menete mindvégig tökéletes. A leírt vezetőkeréknek vezető csatorna­felületeit marással szabadon megmunkál- 75 hatjuk. Legcélszerűbben telt szelvényből indulunk ki és a vezetőlapátokat az azok­kal közös testet képező vezetőkoszorúrész­ből marjuk ki. Ezen a réven abszolút pon­tos és biztos csatornaszelvényeket nyerünk, 80

Next

/
Thumbnails
Contents