91379. lajstromszámú szabadalom • Javítás az izzólámpa- vákuum előállításában

Megjelent 193Q. évi június hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI l^M SZABADALMI BIRÓSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS 91379. SZÁM. — Yll/h. OSZTÁLY. Javítás az izzólámpa-vákuum előállításában. Egyesült Izzólámpa és Villamossági ll.-T. Űjpest. A bejelentés napja 1925. évi szeptember hó 7-ike. Ismeretes, hogy léghijjas villamos izzó­lámpák előállításánál a szivattyúzás nem ad kellő fokú vákuumot, amennyiben ez csak az ú. n. «előégetést» bevezető első 5 bekapcsolásnál áll elő. Mikor ugyanis, a már kb. 0.001 mm-nyire kiszivattyúzott lámpát, a feszültséget fokozatosan emelve, először kapcsoljuk áramkörbe, akkor, még mielőtt a lámpa használati feszültségét el-10 értük volna, a lámpa belsejét kitöltő, rö­vid ideig tartó fényjelenség kísérletében erős ionizációs áram halad a lámpa egész légüres terén át, miközben a még jelen­lévő gázok, valamint a lámpa alkatrészek-15 bői felszabaduló gázmennyiségek majd­majdnem tökéletesen eltűnnek, látszólag azáltal, hogy a ballon falán abszorbeál­tainak. Hogy a szükséges vákuumot, melynek 20 a lámpa használata közben sem szabad romlania, megkapjuk, a maradék gázoknak erre az erős ionizációjára fel létlen szük­ség van; ezzel a folyamattal azonban az izzószál átégésének veszedelme jár együtt. 25 Ez a veszély azáltal áll elő, hogy az izzó­szál negatív végén emittált thermiónok a pozitív pólusra, illetve a pozitív izzószál­végre csapódnak és ezen alkatrészeket igen magas hőmérsékletre hevítik. Ez a hőmér-80 sék könnyen elérheti az izzószálon az ol­vadási hőfokot is, miáltal az izzószál el­olvad, átég és a lámpa tönkremegy. Ennek az átégési veszélynek elkerülésére már eddig is ajánlottak különböző lámpa-85 szerkezeteket. Ezeknek közös ismertető je­lük az, hogy megfelelően elrendezett védő­szerkezettel látják el az elektródákat, mely az izzószálat thermiónok ütközésétől meg­óvja, és pedig azáltal, hogy a pozitív pó­lus irányába igyekvő elek trónok útjába 40 esvén, azokat magához vonzza. Jelen találmány szerint ezt a veszedel­met igen egyszerű módon kerüljük el, anél­kül, hogy a lámpa szerkezetén bármit is változtatnánk, azáltal, hogy a lámpát az 45 előégetés első fázisában, amíg a jellemző kék fényjelenség kíséretében fellépő ioni­zációs áram le nem folyt, mágneses tér behatásának vetjük alá. Ismeretes, hogy a mágneses behatástól 50 mentes térben egyenesvonalú pályán mozgó elektront a mágneses mező pályájából ki­téríti, mely utóbbinak alakja ez esetben az erővonalak körül futó csavarvonal leáz. Ennek következtében valamely kisülésnek 55 a mágneses erővonalakra merőleges kiter­jedése a mágnes behatására lényegesen csökken. így pl. ismeretes, hogy Braxun­féle csőben a katódsugárkévét ezen suga­rakkal párhuzamos erővonalú, erős mág- 60 neses tér alkalmazásával egészen szűk át­mérőjűre lehet tömöríteni. Ebből az ismert jelenségből kiindulva, kísérletileg megállapítottuk, hogy mágne­ses tér alkalmazása által az elégetésnél 65 fellépő ionizációs áramokat lényegesen be­folyásolhatjuk és pedig oly módon, hogy a kisülés, amely egyébként a lámpa bei­terét teljesen kitölti, szűk, hengeralakú, hosszirányával az erővonalakkal párhuza- 70 mos térre — ú. n. erőcsőre — szorul össze. Ha a mágneses mezőt, illetve erővonalait a lámpa tengelyéhez, s így az egyenes vo­nalú izzószálszakaszok irányához is pár­huzamosan alkalmazzuk, akkor a kisülést 75 a negatív izzószálvéget körülvevő henger­alakú térben elhatároljuk. Minthogy pedig ez a tér nem ér el a pozitív izzószálvég-

Next

/
Thumbnails
Contents