91369. lajstromszámú szabadalom • Lemezes beszélő gép és ehhez tartozó hanglemez

Megjelent 1930. évi junius hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI JgHBft SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91369. SZÁM. — IX/d. OSZTÁLY. Lemezes beszélőgép és ehhez tartozó hanglemez. The Gramophone Company Limited Hayers. A bejelentés napja 1924. évi november hó 4-lke. Angolországi elsőbbsége 1923. évi november hó 21-ike. A jelen találmány lemezes beszélőgépre és ehhez tartozó hanglemezre vonatkozik. Lemezes beszélőgépeknek felvételei ma­napság általában állandó szögsebességgel 5 forgó tárcsán, a forgótárcsán vétetnek fel és játszatnak le, minek következtében a hangvonal a reprodukáló tű alatt, a hang­lemeznek a kerület felé eső részén sokkal nagyobb sebességgel forog, mint a közép-10 pontja felé eső részén. Oly célból, hogy a hanglemezeknek le­játszási időtartama megnagyobbíttassék, már több szerkezeti kiképzés ajánltatott, melyeknél a forgótárcsa, úgy a felvételnél, 15 mint a lejátszásnál, lassan hajtatik akkor, amikor a tű a hanglemeznek kerületén vagy ehhez közel van, majd pedig mind­inkább fokozódó szögsebességgel, úgyhogy a hangvonalnak tűalatti sebessége az egész 20 felvétel alatt állandó; ha pedig a felvétel a hanglemeznek közepén kezdődik és ke­rületénél végződik, a forgótárcsának se­bessége fokozatosan csökkentetik. Ennek az elrendezésnek még az az előnye is van, 25 hogy elkerüli a tűnek túlságos kopását a hanglemeznek külső kerülete felé, amit a mai szokásos hanglemeznél, a hanglemez­nek ezen részén észlelhető, túlságosai] nagy tűalatti sebesség okoz. 30 Ezen állandó tűalatti sebességű gépek ellen azonban gyakorlati szempontból több kifogás emelhető. Az állandó tűalatti se­bességű gépeknek három csoportja külön­böztethető meg: Először oly gépek, me-85 lyeknél a mótor állandó szögsebességgel forog és a mótor és a forgótárcsa között áttétel változtatható, például egy meghaj­tott súrlódási tárcsa segélyével, mely, mi­alatt a hangvonal elhalad a tű alatt, a 40 forgótárcsának alsó oldalán harántirány­ban befelé elmozgattatik. Másodszor oly gépek, melyeknél a mótor kényszermozgá­súan van a forgótárcsával összekötve, ahol is az utóbbinak sebességét egy súrlódási görgő szabályozza, mely a forgótárcsán a 45 tűvel együtt mozog el és ahol a súrlódási görgőnek állandó szögsebességét egy, a görgővel kapcsolódó külön szabályozó létesíti; a forgótárcsa ekkor oly arányban gyorsul, mint amilyenben a görgő a forgó- 50 tárcsának középpontjához közeledik. Har­madszor oly gépek, melyeknél a mótor úgy a forgótárcsával, mint egy szabályozóval kényszermozgásúan van összekötve, mely utóbbinak szögsebessége vagy a mótor for- 55 gása által, vagy a hanglemez fölött el­mozgó hangkarnak segélyével mechanikai­lag változtattatik. A két első géptypus ko­moly kifogások alá esik. A harmadik ty­pus a gyakorlati követelményeknek leg- 60 jobban felel meg. Mindhárom csoportnál a következő nehézségek állanak elő: Állandó tűalatti sebességű gépekkel tör­ténő lejátszásnál a tűnek súrlódása a hang­lemezen sokkal nagyobb a hanglemez ke- 65 liiletének közelében a lejátszás kezdetén, mint ennek vége felé, mely súrlódás erő­sen zavarja a lejátszást, mert amikor a tű a hanglemez kerületének közelében van, a forgótárcsa oly lassan forog, hogy nincs 70 elegendő nyomatéka a hirtelen megnöve­kedő súrlódásnak legyőzésére, mely súr­lódás a nagy frequentiájií vagy nagy am­plitúdójú hanghullámok által létesíttetik. A súrlódás természetesen legyőzhető az- 75 által, hogy a tűalatti sebességet az egész hanglemeznek terjedelmében jelentéke­nyen növeljük, ami azonban a lejátszási időtartamot tetemesen megrövidítené. Világos már most, hogy míg felvevő- 80

Next

/
Thumbnails
Contents