91359. lajstromszámú szabadalom • Forgótengely körül állítható mérő vagy beállító műszer

Megjelent 1930. évi junius hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 91359. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Forgótengely körül állítható mérő vagy beállító műszer. „Ericsson" Magyar Villamossági R.-T. ezelőtt Deckert és Homolka Budapest-A bejelentés napja 1925. évi február hó 11-ike. A találmány forgatással állítható mű­szerekre, elsősorban rádió-vevőkészülékek hangoló kondenzátorára vonatkozik, de számos más, tudományos vagy gyakorlati 5 céloknak szolgáló mérő- vagy beállító­műszeren is értékesíthető, melyeknél a legtágabb határok közötti állítás lehető­sége mellett fontos a lehetőleg éles be­igazítás egy forgó- és egy állórész között. 10 Itádió-kondenzátoroknál a forgatógomb mindkét irányba való forgatásával vég­zett állítás (durva beállítás) az adó állomás hullámhosszának megkeresésére való. Külön igazítással (finom beállítás) 15 kell azután a készüléket lehetőleg ponto san erre a hullámhosszra hangolni. A je­lenleg forgalomban lévő rádiókészüléke­ken ez a pontosabb igazítás, ha egyálta­lán történt róla gondoskodás vagy máso-20 dik forgótengellyel végezhető, melynek mozgását áttétel viszi át a tulajdonkép peni forgórészre vagy külön forgólapok­kal, mindenesetre azonban csak külön íorgatógombbal vagy legalább is a durva 25 beállítástól eltérő más kezelési mozdula tokkal történik. Ugyanez áll egyéb forga­tással beállítható műszerekre is. Az alábbiakban a találmányt példakép­pen forgó kondenzátorokra való alkalma-30 zásában részletesen ismertetjük: Jelen találmány az egyszerű forgatás­sal állítható kondenzátort kevés új szer­kezeti elem hozzáadásával oly hangoló­szervvé egészíti ki, mely egyetlen gomb 85 ugyanazon forgatásával állítható és iga­zítható. Továbbá az átmenet egészen auto­matikus, amennyiben a forgásirány meg­fordításával, mikor a gyors állításnál egyik vagy másik irányból elindulva, a rezonnanciaállást szokás szerint átléptük 40 és visszafordulva, keressük újból, a szer­kezetet egyben átváltjuk a durva állítás ról a pontos igazításra. A szerkezet részleteit és működésük módját egy példaképpeni megoldásban a 45 mellékelt rajz mutatja, hol az 1. ábra hátulnézet, a 2. ábra hosszmetszet, a 3. ábra az állítógomb és a leolvasószer1 kezet felülnézete, a 50 4. ábra az igazítótárcsa. A forgó kondenzátor a szokásos (1) fél­körlapok sorozatából áll, melyek a kon­denzátor kapacitásának változtatása cél­jából a rögzített (2) lapok közé beforgat- 55 hatók. A forgó (1) lapok azonban nem közvetlenül a (4) forgatógomb (3) tenge­lyére, hanem az (5) hüvellyel szigetelten a (6) cisőtengelyre vannak erősítve. E cső­tengely kúpos (7) csapokkal a (8) kengyel- 60 ben van csapágyazva. A (6) csőtengelyen keresztüldugott (3) forgatótengelybe (9) iitközőpeeek van erősítve. Ezen a helyen a csőtengely fél kerülete ki van vágva, miáltal a (3) tengely félkörben szabadon 65 foroghat. A (9) pecek tehát mindig csak egyik irányban viheti magával a csőten­gelyre épített forgórészt és állíthatja ez­által a kondenzátort. Ha már most a gomb egyik irányban való forgatásával a 70 kondenzátort bármilyen szögállásig el­állítottuk és itt megállva, a gombot ellen­kező irányban kezdjük forgatni, úgy a (3) forgatótengely szabadon tehet egy fél-

Next

/
Thumbnails
Contents