91353. lajstromszámú szabadalom • Távbeszélő-berendezés

Megjelent 1930. évi .június hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91353. SZÁM. — "VH/j. OSZTÁLY. Távbeszélő berendezés. Western Electric Company Limited London. A bejelentés napja 1920. évi junius hó 30-ika. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1919. évi junius hó 14-ike. A találmány olyan távbeszélő berende­zésekre vonatkozik, amelyeknél az elő­fizető vonalvezetékeknek egymással való összeköttetésére gépüzemű kapcsolók ta-5 Iáinak alkalmazást. A találmány tárgya különösen olyan távbeszélőberendezés, amelynek több kap­csoló állomása vagy központja van és ezeknek egymással való összeköttetésére 10 átkérő vonalvezetékek vannak elrendezve, mimellett azok az előfizető állomások, amelyeknek vonavezetékei az egyik kap­csoló állomáson végződnek ezen kapcsoló állomáshoz tartozó többi vonalvezetékkel 15 kaphatnak összeköttetést vagy az emlí­tett összekötő átkérő vonalvezetékek révén az összeköttetés távolfekvő központhoz vagy kapcsoló állomáshoz ós innen az ezen központhoz tartozó kívánt vonal-20 vezetékhez kapcsolhatók tovább. A találmány értelmében ezeknél a táv­beszélő berendezéseknél, amelyeknél a hí­vott voniallvezeték számjelzéséneik feljegy­zése az egyik kapcsoló állomáson elrende-25 zett működtető berendezésen történik és ez az itt alkalmazott önműködő kapcso­lók vezérlésére szolgál, oly közegek Van­nak elrendezve, amelyek révén a szám­jelzés feljegyzése a működtető berende-80 zésről önműködőlég vihető át a távol fekvő kapcsoló állomásra és itt megfelelő mű­ködtető berendezésen ismét beállítható a távol fekvő központon elrendezett önmű­ködő kapcsolók vezérlése végett. 85 A találmány tárgyát tevő berendezés egyik jellemző sajátsága oly közeg el­rendezésben áll, .amelynek révén az egyik kapcsoló állomáson elrendezett működ­tető berendezés megkülönböztetést tehet a 40 helyi hívások és a távolfekvő központhoz vezető kifutó hívások között olyképpen, hogy a távolfekvő központhoz tartozó hívó vonalvezeték számának feljegyzésé­nél áthelyező készülék jön működőképes állapotba a feljegyzett számjelzésnek a 45 távolfekvő központon alkalmazott működ tető berendezésre való áthelyezése végett. A találmány értelmében továbbá olyan távbeszélő berendezéseknél, amelyeknél az áramlökósifelvevő-működtető készülékek 50 úgy vannak kiképezve, hogy a kíván i hívó száim számjegyeinek kiegészítéseit képező helyzetekbe mozognak, olyan köze­gek találnak alkalmazást, amelyek az áramlökésfelvevő készülékeknek a szabvá- 55 nyos helyzetbe való visszatérésével egy­idejűleg jönnek működésbe, miáltal a tá­volfekvő központon elrendezett áram­lökésfelvevő-működtető berendezés meg­felelő áramlökésfelvevő készülékei a szám- 60 jegyek kiegészítéseinek megfelelő helyze­tekbe mozognak. A találmány tárgyának további jel­lemző sajátsága az áthelyező készülék olyan elrendezésében áll, hogy egymás- 65 után önműködőlég jut összeköttetésbe az á ramlök és fel vevő - rriű k öd tető berendezés egyes feljegyző, illetve áramlökésfelvevő készülékeivel, hogy az ezen működtető berendezésen feljegyzett számjelzés a tá- 70 volfekvő központon elrendezett áram­lökésf el vevőműködtető berendezés meg­felelő feljegyző, illetve áramlökésfelvevő készülékeire vitessék át. Jellemző sajátsága még a találmány 75 tárgyát tevő berendezésnek azon közeg el­rendezése, amelynek révén az önműködő kapcsolók, amelyek választási mozgásait az áramlökésifelvevő-müködtető készülé­kek vezérlik, ezen áramlökésíelvevő ké- 80

Next

/
Thumbnails
Contents