91340. lajstromszámú szabadalom • Fékhajtómű járművek kerekei részére

Megjelent 1930. évi junius hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91340. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Fékhajtómű jármüvek kerekei részére. Rudg-e Whitworth Ltd. Coventry. A bejelentés napja, 1924. évi május hó 1-je. Angolországi elsőbbsége 1923. évi május hó 3-ika. A találmány tárgya fék járművek keh rekei részére, mely fék a fékdobban foi> gathatóan ágyazott két félköralakú vagy hajlított fékpofából vagy a fékdobot köh 5 rülzáró szalagból áll, melyek a dob fékef­zése céljából széjjelszoríthatók, illetve összehúzhatok azáltal, hogy egy bütyköt vagy hasonló elemet egy forgó tengelyi ser gélyével forgatunk el. 10 A találmány szerinti és a mellső, illetve kormányozható kerekeknél alkalmazott fék hajtóműve egyetemes csuklóval van ellátva, melynél a forgó tengely és a bütyök kapr csolására szükségesi forgóerőt átvivő elem 15 relatív szögelfordulása nem egyforma és melynél a csukló kiegészítő részei oly kép vannak elrendezve, hogy a fék működte­tése esetén a kormányzás által a fékező,­hatás inkább csökkentetik, mint növeltetik. 20 A találmány tárgyát képező fékhajló­műnél a forgóerőt átvivő tengely négyszög­letes toldata egy bütyök négyszögletes nyí­lásával kapcsolódik (mely bütyök a fék­pofák vagy fékszalag működtetése céljából 25 eliőrgattatik), melynél a négyszögletes nyí­lás egyik átlójia oly síkkal párhuzamos, vagy oly síkban fekszik, mely a kerekek kormányzására szolgáló és a rajzon fel nem tüntetett kormanycsap vagy tengely-80 csonk középtengelyével a fékezés megindí­tása előtt egybeesik. Mellékelt rajz 1. ábráján a találmány tárgyának egy foganatosítási alakja van feltüntetve, mely-85 nél a fékpofák a dobon belül széjjel szo­ríthatók. A 2. ábra a fékpofák végeinek nézetét mu­tatja. A 3., 4. és 5. ábrák a fékpofák működte-40 tésére szolgáló bütyök részletei. A 6. és 7. ábrán szalaggal ellátott fék és a 8. és 9. ábrán a fékdiobon kívül elren­dezett fék van feltüntetve. A 10. ábrán egy jármű mellső kerekein elrendezett fék, a 45 11. ábrán egy jármű mellső és hátsó kerekein elrendezett fék vázlatosan van feltüntetve. Az 1—5. ábra szerint a levehető kerék (a) fékdobbal, van elláLva, melyben a, 50 félköralakú (b, bl) fékpofák (c) csap köf­rül, forgatható|k és melyeknek egymással párhuzamos homlokvégei (b2, b3) felü­letekkel vannak ellátva. Ezek között a hengeralakú (d) bütyök (dl, d2) nyúl- 55 ványa be vau illesztve, mely bütyök egy vízszintes tengely körül forgatható, miáltal az említett végek közötti távolság növel­hető, úgyhogy (b, bl) fékpofák az (a) dob belső felük'le felé szoríttatnak. A hen- 60 geralakú (d) bütyökben egy végighalad,ö négyszögletes nyílás van kiképezve, mely­nek átlói vízszintes és függőleges irány­ban foglalnak helyet, midőn a pofavégek­nek (b2, b3) felületei a (dl, d2) nyúi'vá- 65 nyok legömbölyített oldalaival érintkez­nek és midőn a fékpofák a fékezendő fen lülethez még nincsenek szorítva. Az 1—5. ábrán feltüntetett kormányoz­ható kerék' olykép van berendezve, hogy 70 a rajzon fel nem tüntetett kormánycsap tengelye a (d) bütyök nyílásának függőle­ges átlójának meghosszabbításán megy ke­resztül oly ppntban, mely kb. a bütyök vízszintes hosszának középjső részében fek- 75 szik. Az (f) tengelyrésszel összekötött (el) karban a forgás átvitelére szolgáló rövid (e) tengely van ágyazva, melynek belsői végére a fékrudazattal összekötött (e2) 80

Next

/
Thumbnails
Contents