91314. lajstromszámú szabadalom • Zár

Megjelent 1930. évi julius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LETRAS 91314. szám. — YlII/d. OSZTÁLY. Zár. Oxe Henrik és Oxe Walter g-yárosok Dortmund. A bejelentés napja 1925. évi március hó 2-ika. A találmány oly zárra vonatkozik,, mely nagy szerkezeti egyszerűség és megfelelő tartósság mellett illetéktelen nyitás elle­nében nagyfokú biztonságot nyújt. A talál-5 mány szerinti zár jellemző sajátossága, hogy annak retesze a két, bizoiwos kölcsö­nös helyzetben biztosítandó rész egyiké­vel, a reteszt a záróhelyzetben biztosító rugalmas rögzítő orr-részek pedig a bizto-10 sítandó részek másikával vannak mara­dandóan összekötve. A zár nyitása nyelvalakú kulcsnak a re­tesz mozgási síkjával párhuzamos betolása útján történik, mely nyelv az említett orr-15 részeket a retesz vájataiból kiemeli. A kul­csot alkotó nyelvet a retesszel egyidejűleg kell a zár tokjából kihúzni, mert külön­ben a zár nyitása be nem következhelik. A mellékelt rajzon a találmány szerinti 20 zárnak két különböző foganalosítási pél­dája van feltüntetve. Az 1—11. ábrák az egyik, a 12—16. áb­rák pedig a másik foganatosítási példát szemléltetik. Az 25 1. ábra a zár tokjának függélyes hossz­metszete a 3. ábra C—D vonala szerint. A 2. ábra a zár tokjának végnézete az áb­rán látható I nyíl irányában nézve. A 3. ábra vízszintes metszet az 1. ábrának 30 A—B vonala szerint. A 4. ábra a retesz függélyes hosszmetszete a 6. ábrának E—F vonala szerint. Az 5. és 6. ábrák a retesznek különböző végnézetei. A 35 7. ábra a retesz alulnézete. A 8. és 9. ábrák a nyelvalakú kulcsot mu­tatják nézetben és keresztmetszetben. A 10. ábra a zárat a retesz betolt állapotá­ban, hosszmetszetben szemléleti. A 11. ábra az előbbihez hasonló hossz- 40 metszet, de abban az állapotban, melyben már a kulcs is be van tolva. A 12. ábra a zár tokjának vízszintes met­szete a 13. ábrának G—H vonala szerint. A 13. ábra metszet a 12. ábrának J—K vo- í5 nala szerint. A 14. ábra a retesz alulnézete. A 15. ábra a hozzátartozó kulcsot mutatja felülnézetben. A 16. ábra a retesz metszete a 14. ábra 50 O—P vonala szerint. A ' 17. ábrán a zár biztosító lánccal kap­csolatban látható. A 18. ábra a lakatnak szekrényfiókon való alkalmazását szemlélteti. 55 A zár tokját alkotó két (a, b) rész, pl. (e) szegecsek segélyével, szilárdan van egy­mással összekötve. A zár tokjának belsejé­ben több rugalmas (d) rögzítő orr-rész van, melyek a (c) lemez megfelelő liasí- 60 lásai révén létesültek. A (c) lemezt, mely a tok (a) részének belső felületére fekszik fel, a (cl) bordákkal ellátott (c2) leirnez (3. ábra) tartja fogva. Az (a, d) és (c) része­ket (fel nem tüntetett) szegecsek tartják 65 össze. Az 1—12. ábrák szerinti foganatosítási alaknál valamennyi rugalmas (d) rögzítő orr-rész egymással egyenlő hosszúságú. A zár zárása alkalmával a tokba beto- 70 landó (k) retesz nagyjában hasábalakúan van kiképezve, de a teljes szélességére kiterjedő (kl) orr-résszel van ellátva, melynek felső szélei a bevezető csatorna profiljának megfelelően vannak alakítva. A 75 (k) reteszt a II. nyíl (4. ábra) irányában akként toljuk be a zár tokjába, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents