91311. lajstromszámú szabadalom • Hajtó szerkezet kötőgépek és hasonlók szánjához

Megjelent 1930. évi julins lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91311. SZÁM. — XIY/b. OSZTÁLY. Hajtószerkezet kötőgépek és hasonlók szánjához. Lumpp Károly gyáros Olimenhauseii b/Reutling-en. A bejelentés napja 1925. évi julius hó 4-ike. Németországi elsőbbsége 1924. évi julius hó 4-ike. Ismeretesek már hajtószerkezetek, kötő­gépek szánja részére, melyeknél a szánt végnélküli húzóelem mozgatja, ahol is, a húzóelemet egy másik keresztezett szíj;, me-5 lyet külön szíjelőtét hajt, ide-oda mozgat. Ezen hajtószerkezetek nagyon körülmé­nyesek és minden átkapcsolásnál lökéseket és ütéseket idéznek elő, ami a kötőgépre igen kedvezőtlenül hat. 10 A találmány szerint a kötőgépnek szán­jával kettős kapcsolás van összekötve, me­lyet állítható, rugalmas ütközők olyképpen működtetnek felváltva, hogy azok egy ál­landóan egyirányban körülfutó végnélküli 15 húzóelemnek egyszer egyik, másszor pe­dig másik ágával kapcsolódnak. A kettős kapcsolás úgy van kiképezve, hogy mihelyt az egyik ágról kikapcsolódik, egyidejűleg a másik ággal összekapcsolta-20 tik, aminek következtében további hajtó­eszközöknek a közbekapcsolása feleslegessé válik. Ezen kiképzés állal rendkívül egyszerű hajitószerkezetet kapunk, amelynél lökések 25 és üzések el vannak kerülve. A csatolt rajz a hajtószerkezetnek, példa­kénti kiviteli alakját tünteti fel. Az 1. ábra hossznézet, a 2. ábra felülnézet és részben metszet, a 80 3. és 4. ábra a kapcsolásnak egyes ré­szeit nagyobb léptékben mutatja, végül az 5—8. ábrák a kapcsolásnak különféle ki­viteli alakjait tünteti fel. Az (1) sínen a (2, 3) görgők vannak 35 lazán forgathatóan ágyazva, melyeken a végnélkűli (4) szíj; fut. A hajtott (2) görgő célszerűen valamivel nagyobb, mint a (3) görgő, hogy a (4) szíjnak csúszását meg­gátoljuk. Hogy a (4) szíj a (3) görgő át-40 mérőjének megfelelően párhuzamosan fus­son, a (2) görgő mögött (5) vezetőgörgők vannak alkalmazva. A szíjnak feszíthetése céljából a (3) görgő az (1) sínben el­állíthatóan van ágyazva. A (6) zárral a lefelé irányuló (7) kar 45 van összekötve, mely előrenyúló (8) tol­datokkal van ellátva, melyek között a (4) szíj; lazán vezetődik. A (8) toldatok kö­zött a kapcsolás, vagyis a (9) szorítódarab a (10) és (22) vezetékekben függélyes 50 irányban eltolható. A (10) vezetéken a (11) sín van vízszintes irányban el tol­hat óan alkalmazva, melynek mozgását a (12) hasíték határolja. A (9) kapcsolóré­szen a (13) csap van megerősítve, mely 55 a (11) sínben levő ferde (14) hasílékba nyúlik, úgyhogy a (11) sínnek eltolásával a szorílódarab felfelé vagy lefelé eltol­ható, aszerint, amint a (11) sínt jobbra vagy balra elmozgatjuk. Az (1) sínen (15) 60 hasítékokban felállítható rúgós (16) ütkö­zők vannak alkalmazva, amelyekhez a (11) sín felváltva ütközik, úgyhogy a (9) szorítódarab egyszer felfelé, egyszer pe­dig" lefelé elmozog és a (4) szíjat fel- 65 váltva felül és alul a (8) toldatok között megfogja, minek következtében a (7) kar és a vele összekötött (6) zár a (17) tű­ágyon ide-oda mozog. A (2) görgő a (18) tengelyen lazán for- 70 galhatóan és hosszirányban eltolhatóan van ágyazva. A (2) görgőt a (19) kézi­emeltyűvel a mótor által hajtott (20) tár­csához nyomjuk hozzá, amiáltal a (2) görgő forgásba jön. A (19) emeltyűnek 75 visszaforgatásánál a (2) görgőt a (21) rúgó a (20) hajlótárcsáról félrenyomja s így kikapcsolja. A hajtószerkezetnek működése a követ­kező: 80

Next

/
Thumbnails
Contents