91308. lajstromszámú szabadalom • Távbeszélőberendezés

Megjelent 1ÍKÍO. évi .julin.s hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIRftsAo SZABADALMI LEÍRÁS 91308. SZÁM. — VII/j. OSZTÁLY. Távbeszélő berendezés. Western Electric Company Limited London. A bejelentés napja 1920. évi május hó 18-ika. É. A. E. Á -beli elsőbbsége 1919. évi május hó 21-ike. A találmány általában távbeszélőberen­dezésekre és különösen önműködő táv­beszélőberendezéseknél alkalmazott készü­lékek elosztására vonatkozik. 5 Távbeszélőberendezéseknél, amelyeknél vezetékkereső kapcsolók találnak alkalma­zást, elosztó kapcsolókat szoktak elrendezni a vezetékkereső kapcsolók egyes csoport­jai számára. Ezeknek az elosztó kapcsolók-10 nak feladata abban áll, hogy az egyik ve­zetékkereső kapcsoló működését előkészí­tik és mihelyt a választott vezetékkereső kapcsoló használatba vétetett, egy másik szabad vezetékkereső kapcsoló keresése 15 végett, ennek működését előkészíti. Ennek az elrendezésnek az a hátránya, hogy az elosztó kapcsoló vezérlése alatt álló ve­zetékkereső kapcsolók csoportja szükség­képpen kicsi, minthogy azon esetben, ha 20 egy elosztó kapcsoló nagyobb számú ve­zetékkereső kapcsolót vezérel, jelentékeny idő szükséges ahhoz, amíg az elosztó kap­csoló szabad vezetékkereső kapcsolóra ta­lál, amikor több közbenső kapcsoló el van 25 foglalva. Ezen időtartam alatt pedig lehet­séges, hogy több hívást kezdeményeztek. Ha már most 500 vezetékes kapcsolót kívánunk vonalvezetékkereső kapcsoló gya­nánt használni és az elosztás 10"/o-os ala-30 pon történik, úgy ezen csoport számára 50 vonalvezetékkereső kapcsolót kellene el­rendezni. Az elosztó kapcsoló tehát 50 érintkezőn mozoghat tova keresés céljá­ból és gyakran előfordulhat, hogy számos 35 érintkezőn kell tova mozognia, amíg sza­bad érintkezőre talál. Az ehhez szükséges idő, amint azt a fentiekben már említettük, a berendezés hátrányos tulajdonsága. A találmány a berendezés olyan kikép­zésében áll, amelynek révén az előfizető 40 állomások egy csoportja számos vezeték­kereső kapcsolót közösen használhat, mi­mellett sohasem juthat egynél több ve­zetékkereső kapcsoló olyan helyzetbe, amelyben adott időpontban mozgásnak in- 45 dúlhat. A találmány tárgyát vezetékkereső kapcsolók alkalmazása esetén ismertetjük és ennek megfelelőleg az alább következő részletes leírásban a találmány tárgyát tevő berendezés olyan kiviteli alakjának 50 működési módja van leírva, amelynél az említett szerkezetű kapcsolók találnak al­kalmazást. Magától értetődik azonban, hogy a találmány alapelve messzemenő változa­tokkal olyan kapcsolóknál is alkalmaz- 55 ható, amelyek működése eltér az ismerte­tett szerkezetű kapcsolók működésétől, mint a minők pl. a vonalvezeték kapcsolók, amelyek működéskor több átkérő vezeték közül egy szabad átkérő vezetéket válasz- 60 tanak. A találmány ennek következtében nem szorítkozik az alábbiakban ismerte­tett kiviteli alakra. A találmány tárgyát tevő berendezés egyik jellemző sajátsága, az elosztó kap- 65 csolóknak egymás mögött való (tandem) elrendezésében áll, mimellett központi el­osztó kapcsoló talál alkalmazást, amelyet az alábbiakban főelosztó kapcsolónak ne­vezünk és amely a vonalvezetékkereső kap- 70 csolók egy főcsoportja számára van elren­dezve. Ezen főelosztó kapcsoló mellett to­vábbi elosztó kapcsoló is talál alkalmazást, amely a vezetékkereső kapcsolók egy ki­sebb csoportjához tartozik, amelyre a fő- 75 csoport osztva van. Az elrendezés emellett olyan, hogy valamely adott vezetékkereső kapcsoló kiosztása, illetve választása a fő-

Next

/
Thumbnails
Contents