91298. lajstromszámú szabadalom • Erőáttevőmű

Megjelent 193Q. évi julir ts hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 91298. SZÁM. — Ve 1. OSZTÁLY. Erőáttevőmtí. Ifj. Uher Ödön vezérigazgató Budapest. A bejelentés napja 1924. évi november hó 18-ika. A szabadalom tárgyát olyan erőáttevő­mű képezi, amelynek egy folytatólagosan és egy szakaszosan hajtott forgóműve van. Az ilyen erőáttevőműveik rendszerint 5 excenterekkel dolgoznak, amelyek nem gazdaságosak, egy teljes fordulatra csu­pán egyetlen rezgőmozgást idéznek elő és az áttételi viszonyt a rezgőlöket nagysá­gának változtatása útján befolyásolják. 0 Jelen találmánynak az a célja, hogy ezen hátrányokat kiküszöböljük. A talál­mány új erőáittevőművet nyújt, aminek munkamódját alapjában véve úgy fog­hatjuk fel, mintha valamely fogaskereket 5 egy magános foggal hajtanánk, amely meghatározott helyén, minden egyes oda­beáilló osztásnál, ide-oda leng és amely­nek a mindenkori áttételi viszonyra mérvadó támadópontja diametrálisan el-10 tolható. A rajzok a találmány tárgyának kivi­teli példáit vázlatosan tüntetik fel. 1., 2,, 4. és 5. ábra oldalnézetek, 3. ábra pedig egy, az 1. ábráéval megegyező erőáttevő-5 mű izoanetrikus rajíza. Az 1. ábra szerint (1) a szakaszosan és (2) a folytatólagosan hajtott forgómű. Mindegyiket önmagáiban ismertnek téte­lezzük fel és közelebbi szerkezetük a ta-0 lálmányira nézve közömbös. A rajzokiban az elsőit mindenütt (3) rúgószalaggal haj­tott korongnak képzeljük, de ugyanígy lehetne kilincisiműves, vagy egyéb oscil­láló hajtásra iis gondolnunk. A (2) ko­rongot pedig szíjjhajtású, vagy más efféle, folytonos forgással hajtó: t korong­nak képzeljük. Az (1) és (2) korong egymással konaxiá­lis, ami tömör egybeépítést tesz lehetővé és kevés ágyazást igényel. A kétféle fo:­góművet (4) erőközlő lengőemelő köti ösz­sze egymással, amelyet egy, a (2) korong­gal együittjáró, vagyis tehát planétasze­rüleg bolygó magávalvivő szerv fordu­latonként keresztez és osci 11 ázásba ;hoz. 45 A (3) rúgószalag (5) magával vivője foly­tonosan a (4) emelő hosszú lyukában ma­rad. A (4) emelőnek (6) viszonylagosan fix lengőesapja van és ezen .emelő üres járatéit a (7) rúgó látja el. 50 A 3. ábra az 1. ábnabeli összefüggése­ket praktikusan érzékelteti. Itt látható a (2) korong magáva 1 vivőjo is, még pedig a (11) rúgós csap kéipében, amelyet a helytearadó (10) ék fordulatonként fel- 55 tol, saját rugója pedig visszahúz. Az 1. és 3. ábrabeli erőáttevőműnek működés­módja a következő: Az óramutató értelmében forgó (2) ko­rong a (6) csap körül lengő (4) emelőt 60 magával viszi a (AB) darabon, aminek ívhosszát a (10) ék hossza határozza meg. Az (A) vonalban a (11) magávalvivő el­ereszti a (4) emelőt, amely a (7) rúgó ha­tására (B) vonalbeli kezdőállásába csap­pan vissza. Eközben a (2) korong a (11) magávalvivővíel együtt továbbforog, (B) vonalban újból találja és megfogja a (4) emelőt, úgyhogy az előbbi kereplő játék foirdulatoukimit ismétlődik. Az (5) magáiyalvivő oda-vissza együtt­jár a (4) emelővel és az (1) korongot sza­kaszosan hajtja. A (2) korong folytatóla­gos forgása tehát, a (4, 5, 3) részek oscil­lálása útján, végeredményben szakaszos, 75 hajtás gyanánt tevődik át az (1) ko­rongra, Az áttételi viszony az (1) korongnak az (AB) ívhez képest elért szögelfordulásá­ból adódik, erre nézve pedig a (6) csap 80 65 70

Next

/
Thumbnails
Contents