91266. lajstromszámú szabadalom • Távbeszélő vezeték, annak mentén elosztott erősbítőkkel

Megjelent 193Q. évi julius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91266. SZÁM. — Vll .j. OSZTÁLY. Távbeszélővezeték annak mentén elosztott erősbítőkkel. Siemens & Halske A.-G. Berlin-Siemensstadt. A bejelentés napja 1925. évi március hó 4-ike. Németországi elsőbbsége 1924. évi március hó 10-ike. Távbeszél őáramoknak nagy távolsá­gokra való átvitelénél a vezetékbe erős­bítőket iktatnak be, melyeknek az a feladatuk, hogy a vezeték csillapító (toin-5 pító) és gyakran egyúttal eltorzító hatá­sát is a beszédáramokra megszüntessék. Hogy ekkor az egész vonalszakaszon egy­séges, egyenlően beállított erősbítőket le­hessen használni, kívánatos volna az erős-10 bíitőfcnek egyenlő távolságokban való be­építése a vezetékbe. Helyi ós üzemtech­nikai okok azonban rendszerint lehetet lenné teszik az erősbítőállomásoknák a vezetékben egymástól egyenlő távolsá-15 g okban való elhelyezését, úgyhogy az egyes állomások közt lévő vezetékszaka­szok gyakran annyira különböző hosz­szúalk ós ennek folytán annyira külön böző elektromos értékűek, hogy kénysze-20 rítve voltiunk az egyes állomásokhoz való erősbítőket különbözőlképen kiképezn i vagy küllőn berendezések segélyével kii lönbözőképen beállítani. Hogy ezt a hátrányt megszüntessék, 25 úgy jártak már el, hogy — egységes erős­bit ők használatának lehetővé tételére — a rövid vezetékszakaszokba Ohm-féle el­lenállássokból álló, úgynevezett mestersé­ges vezeték-megho'sszaibbí 1 ásókat ilktattak JO be H-kapcsolásokban, melyek segélyévei] a rövid vezetékszakaszokat, közepes be­szédfrekvenciához való csillapításuk te­kintetében, egy normális hosszú vezeték­szakasszal egyenlővé tették. $5 Ez azonban csak tökéletlen megoldása a feladatnak, mert a beszéd széles frek­venciaterüleitet ölel fel. Egy adott hosz­szúságú vezetékszakasz csillapítása a különböző frekvenciáiknál igen különböző, r0 míg ellenben a beiktatott mesterséges ve­zetékimeghosszabbítás csillapítása, valia­mennyi frekvenciánál ugyanaz, habár amia vezeték hossza szerint, melyet pótol, különböző is. Az egyes, egy vezetéksza­kaszból és egy mesterséges vezetékmeg- 45 hosszabbításból álló vezetékdarabak (erős­bítőmezők) tehát még különféle eltorzulá­sokat mutatnak fel, úgyhogy az egyes erősbítőket mégis be kell még állítani megfelelő eltorzulásokra. 50 Ezt a hátrányt, a jelen találmány sze­rint, azáltal szüntetjük meg, hogy a ve­zetékszakaszoknak a kiegyenlítés céljá­ból való meghosszabbítására olyan kap­csoló eszközöket használunk, melyek el- 55 lenállásból, induktivitásból és kapacitás­ból állanak, úgyhogy az így képezett meg­hosszabbító vezetékek, elektromos értékeik tekintetében, valamennyi, a beszéd meg­értihetéséhez szükséges frekvenciánál, a 60 természetes kábel tulajdonságaival bírnak Hogy már most egy távbeszélővezeté­ken vagy távbesziélőhálózatban, vala­mennyi erősibíjtőponton, egyenlően beál­lított erősbítőket lehessen használni, tor- 65 zító meghosszabbító vezetékek használa­tánál a következő módon lehet eljárni: Pl. valamennyi vezetékszakaszít, alkal­mas kapcsoló eszközök beiktatásával, va­lamennyi, a beszéd szempontjából tekin- 70 tetbe jövő frekvenciánál fellépő elektro­mos tulajdonságaik tekintetéiben, az elő­forduló leghosszabb vezetékszakasz hoisz­szúságára hozzuk. Ekkor azután olyan egységes erősbítők használhatók, melyek 75 ezen vezetékszakasz hosszára, mint nor­mális szakaiszhosszúságra vannak kiké­pezve. Ez eljárással, bizonyos körülmények közt, a vezeték hatásos összhosszúsága és 80

Next

/
Thumbnails
Contents