91257. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolás vezetékek önműködő összeköttetésére

Megjelent 193Q. évi ju lius hó 1 -én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91257. SZÁM. Vll/j. OSZTÁLY. Kapcsolás vezetékek önműködő összeköttetésére. Western Electric Company Limited London. A bejelentés napja 1913. évi junius hó 21-ike Németországi elsőbbsége 1912. évi julius hó 5-ike. A találmány önműködő távbeszélőköz­pontokhoz való kapcsolásra vonatkozik és tárgya oly tökéletesbített és új segédeszkö­zök elrendezése, amelyek révén alkalmas 5 összeköttetés létesíthető' több továbbkap­csolandó vezeték egyike és egyes tovább­kapcsoló vezeték között, mimellett ezen összeköttetés létesülése az említett segéd­eszközök alkalmazása folytán meg van 10 könnyítve. A találmány egyik jellemző sajátsága oly kiképzésű készülékek és áramkörök elrendezésében áll, amelyek révén az em­lített továbbkapcsolandó vezetékek, ame-15 lyeknek a továbbkapcsoló vezetékkel pl. egyes vonalvezetékkel vagy valamely más külön vezetékkel kell összeköttetésbe jut­nio'k, egyidejűleg foglalják el a továbbkap­csoló vezetéket, azonban közülük csak az 20 egyik marad a továbbkapcsoló vezetékkel működési viszonyban. A találmány további jellemző sajátsága az említett továbbkapcsolandó vezetékek­hez tartozó vagy azokkal kapcsolatban álló 25 relék alkalmazására vonatkozik, mimellett azon választási művelet, amelyek révén a továbbkapcsolandó vezetékek a tovább­kapcsoló vezetékkel működési viszonyba jönnek, valamint azon művelet, amelynek 30 következtében ezen működési viszony fenn­marad, az említett relék vezérlése alatt áll. Továbbá jellemző sajátsága még a talál­mánynak, hogy az egyes készülékek és áramkörök akképpen vannak elrendezve 35 és úgy működnek együtt, hogy ugyanazon relék, amelyek a választási művelet foga­natosítására és az említett működési vi­szony fenntartására szolgálnak, a tovább­kapcsoló vezetéknek első elfoglalását is elő­idézik, mimellett ezen vezeték elfoglalása 40 vagy csak egy továbbkapcsolandó vezeték reléjének működése folytán, vagy több továbbkapcsolandó vezeték reléinek egy­idejű működése folytán következik be. A találmány tárgya különösen távbeszélő- 45 berendezésekhez alkalmas. Távbeszélőbe­rendezésekben számos helyen szükséges több vezetéket egyenként egyes vezetékkel összeköttetésbe hozni és az eddig ismere­tes berendezéseknél ezeken a helyeken 50 nemcsak oly készülékeket kell alkalmazni, amelyek a továbbkapcsolandó, illetve be­futó vonalvezetéket továbbkapcsoló, illetve kifutó vonalvezetéket egymással összekötik, hanem oly kiegészítő- vagy pótkészülé- 55 kekre is van szükség, amelyek megakadá­lyozzák, hogy egynél több befutó vezeték jusson a kifutó vezetékkel összeköttetésbe, így pl. távbeszélőberendezésekben a kezelő munkahelyén azok a vonalvezetékek, ame- 60 lyeken át hívások érkeznek, önműködő­lég jutnak a kezelő távbeszélőkészülékével összeköttetésbe; ezen a helyen az eddig ismeretes rendszereknél nemcsak oly kap­csolókészüléket kell alkalmazni, amelyek 65 a befutó hívó vonalvezetéket a kezelő fel­szerelésével kötik össze, hanem oly készü­lékekre is van szükség, amelyek megakadá­lyozzák, hogy egynél több hívóvezeték jut­hasson a kezelő felszerelésével egyidejűleg 70 összeköttetésbe. Az eddig ismeretes azon segédeszközök, amelyek több hívóvezetéknek a kezelő vezetékágazásaival való egyidejű összeköt­tetés megakadályozására szolgáltak, azon 75 az elven alapultak, hogy több hívóvezeték-

Next

/
Thumbnails
Contents