91256. lajstromszámú szabadalom • Elektromos batteriákban használandó diafragma

Megjelent 193Q. évi julius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91256. SZÁM. — Vll/g. OSZTÁLY. £lektromos battériákban használandó diafragma. Dr. Wildermann Meyer vegyész London. A bejelentés napja 1925. évi február hó 17-ike. A találmány mindennemű elektromos battériák javítására vonatkozik. Az aláb­biakban az ólom-ólomsuperoxid-akkuHm­látorokat csak példaképpen tárgyaljuk. 5 Az ólom-ólomsuperoxid-akkumulátor töl­tésekor kénsavas ólom Pb S04 a negatív elektródán szivacsos ólommá (sponge lead), a pozitív elektródán pedig ólornsuper­oxiddá alakul át, amennyiben egy H2 S04 -10 molekula válik szabaddá mindkét elek­tródán, a kisütéskor viszont az ellenkező folyamat megy végbe. Az első esetben (töl­téskor) a kénsav koncentrációja az elek­tródákkal érintkezésben nagyobb lesz, míg 15 a második esetben (kisüléskor) kisebb. Valamely elektromos battéria elektromo­toros ereje tehát nemcsak a chémiai ener­gia megváltozásának eredménye, amit az elektródákon végbemenő reakciók okoz-20 nak, hanem az osmotikus energia meg­változásának is, amit a battériában a kén­sav koncentrációjának megváltozása idéz elő. A kénsavat az akkumulátorokban több okból nem szabad 1.27—1.29-nél na> 25 gyobb fajsúlyúnak venni. Az ilyen akku­mulátor feszültsége kb. 2.0 Voltról kb. 1.8 Voltra csökkenhet a kisütéskor. A kén­sav koncentrációjának 35%-ról 21.4%-ra való csökkenése, változatlan elektródák-30 nál, a feszültségnek már 0.1 Volttal való csökkenését okozza, 35%-ról 5.16%-ra való csökkenése pedig annak 0.216 Volttal való csökkenését. A kénsav tehát nemcsak épp oly fon-35 tos, mint az elektródák aktív anyaga, ai elektromos erőt létrehozó chémiai reak­ciók véghezvitele szempontjából, hanem, mint az akkumulátorban az osmotikua energia forrása, még fontosabb is annál. 40 Fontos a szerepe a kénsavnak továbbá még azért is, mert a battéria belső ellen­állása igen nagy mértékben függ a kén­sav koncentrációjától. Míg azonban a battéria elektródáit a szivacsos ólom és ólomsnperoxid olyan 45 mennyiségével látják el, melyek többszö­rösen nagyobbak annál, amennyi a ché­miai reakciók végbemeneteléhez elméle­tileg szükséges, azt tapasztaljuk, hogy az épp annyira fontos kénsavnál ez az eset 50 nem fordul elő, főleg nem az olyan akku­mulátoroknál, melyeket automobilokban stb. használnak. Vegyük pl. a Vandervelt-féle akkumu­látorokat, melyek a piacon található leg- 55 jobb típusok közé tartoznak és melyek egyéb, ilyen fajtájú akkumulátoroknak igazi képviselőiül tekinthetők. Ez az ak­kumulátor öt pozitív és hat negatív elek­tródából áll, melyek mindegyike 13.7 cm 60 széles és 11.8 cm magas, mimellett a po­zitív elektródák vastagsága 3 mm és a negatíveké 2.7 mm, egymástól való távol­ságuk pedig 2.4 mm. Egy ilyen battéria, normális kisütéskor, 60 Ampéróra-ára- 65 inot szolgáltat. A számítások már most azt mutatták, hogy a chémiai reakciókhoz, 60 Ampér­óra-áram létrehozására, mindegyik elek­tródán 109.56 g H2 S 04 -re van szükség és 70 ennyi is tűnik el az oldatból a kisütéskor. Ha tehát pl. 1.272 fajsúlyú kénsavat hasz­nálunk az akkumulátorban, akkor mind­egyik elektródán kb. 288 cm3 savra van szükség a chémiai reakcióhoz, azaz kb. 75 576 cm3 savnak kellene egész savtartalmát leadnia és tiszta vizet visszahagynia, hogy a chémiai reakció végbemehessen: a va­lóságban azonban több savra van szükség. A fentemlített battérián végzett köz- 80

Next

/
Thumbnails
Contents