91243. lajstromszámú szabadalom • Palack szénsavval telített italok készítésére és kiszolgálására, valamint hozzávaló szénsavtartály

Megjelent 11)30. évi julius hó 1-éin. MAGYAR KIRÁLYI ^IggK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91243. SZÁM. — XVIII/d. OSZTÁLY. Palack szénsavval telített italok készítésére és kiszolgálására, valamint hozzávaló szénsavtartály. Kovács Sándor műszaki tisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1925. évi augusztus hó 26-ika. A találmány tárgya palack szénsavval telített italok készítésére és kiszolgálására, valamint hozzávaló szénsavtartály. A találmány értelmében a palack száj-5 nyílása és az erre csavarolható szokásos fejrész közé szabályozó vagy nyomáscsök­kentő, illetve elzáró szelep van iktatva, amelynek révén a szénsavtartály kívánt esetben a palack belsejével összeköttetésibe 10 hozható. A szelep alkalmazása folytán a szénsavtöltés mennyisége tefcseésszerint vál­toztatható és a szénsavtartály méretei oly­kép választhatók meg, hogy a szénsavtar­tály több töltésnek megfelelő szénsav-15 mennyiség felvételére alkalmas. Ily mó­don a szénsavtartálynak az eddig szokásos minden palacktöltés számára való kicse­rélése helyett a szénsavtartály ritkább idő­közökben cserélendő ki, miáltal a palack 20 használata kényelmesebbé és gazdaságo­sabbá válik. További jellemző sajátsága a találmány tárgyának, hogy a szénsavtartály a palack szokásos fejrészének hordásiára is szolgál, 25 mimellett az eddig használatos palackok és fejrészek kevés számú, egyszerű pót­rész felhasználásával olyképp alakíthatók át, hogy italoknak házi üzemben szénsav­val való telítésére alkalmasak. Az ismerte-30 tett célból a fejrész és a palack szájnyílása közé karmantyúalakú rész van iktatva és a szénsavlartály fenéklapja üregesen van alakítva. Ezen üreg a palacknyak és sze­relvényeinek, valamint a szelep egyes ré-35 szelnek felvételére szolgál. A szerkezeti kiképzés egyszerűsítése és az üzem. biztonságának fokozása végett a szabályozó szelep a szénsavtartályon be­lül van elrendezve. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá- 40 nak egy kiviteli alakja példaképpen váz­latosan részben nézetben és részben met­szetben van feltüntetve. Az (1) palack (2) nyakrészén ismere­tes módon a két félrészből álló (3) csa- 45 varmenetes ©'ürü van elhelyezve. A (3) csavarmenetes gyűrűre a (4) csavaranya van csávárólva, amelynek (5) felső kari­mája külső felületén csavarmenetekkel van ellátva és a belső csavarmenetekkel el- 50 látott (6) karmantyú felvételére szolgál. A (6) karmantyúval egv darabot képező, ill. azzal szilárd összeköttetésben álló (7) és (8) kariimákhoz a (9) szénsavtartály van hegesztve. A (6) karmantyúval szilárdan 55 összekötött (8) karima felfelé (10) csa­varmenetes hüvelyben folytatódik, amelyre az ismeretes szerkezetű (11) fej; van c&a­varolva. A (6) karmantyúnak (12) furata van, 60 amely egyrészt a (9) szénsavlartály belse­jével és másrészt a (6) karmantyú lura­tába szilárdan behelyezett (13) cső révén az (1) palack belsejével áll összeköttetés­ben. A (12) furat a (14) szeleporsó segé- 65 lyével elzárható és nyitható, úgyhogy a ; 12)furatnál a szabad átbocsájtási kereszt­metszet tetszés szerint szabályozható. A (14) szeleporsó a (15) szelepszerkezeit se­gélyével ismeretes módon működtethető. 70 A (9) szénsavlartály gyűrűs alakú for­gási testet képez, melynek fenéklapját és fedőlapját a belső kerületen a (6) kar­mantyú köti össze egymással, miáltal a tartály minden oldalról el van zárva. A 75 (9) tartály méretei úgy vannak megvá­lasztva, hogy a benne tartalmazott szén­savmennyiség a palack űrtartalmának

Next

/
Thumbnails
Contents