91216. lajstromszámú szabadalom • Rúgónélküli biztonsági zár

Megjell ent 19 3Q . évi jn lius hó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91216. SZÁM. VlII/tl. OSZTÁLY. Rúgónélküli biztonsági zár. Vörös József műszerész Budapest. A bejelentés napja 1924. évi szeptember hó 15-ike. A jelen találmány tárgyát oly zár al­kotja, melynek rekesztői rúgónélkiilien ön­súlyokkal vannak működtetve. Megzárás hoz szükséges kulcs egy szakálla fogazá-5 sokkal van ellátva a rekesztők emelésére, míg ezen fogazásokkal szemben a kulcs­saár hátsó hengerpalástja, ha körkereszt­metszetű kulcsszarról, avagy hátsó éle ha lapos kulcsszárról van szó szintén fo-10 gazva van. a megfelelő és azonos rekesz­tők ütközésének eszközlésére, azon célból, hogy a kulcsnak hirtelen fordítása mellett is, az összes rekesztők a szükségelt emelés után a zárnyelven megerősített pecek moz-15 gásának felvételére beáll janak. A rekesztők forgáscsapja oly módon van megválasztva és elhelyezve, hogy a zár fekvő helyzetétől eltekintve, a zár bár­mely függélyes állásában, a zárnyelv be-20 zárásával a rekesztőik saját súlyoknál fogva a forgási csap körül a zárnyelvpe­cek előtt körívszerűen elfordulnak. A re­kesztőknek a fenti automatikus elfordulá­sukat kényszermozgással is eszközölhet-25 jük abban az esetben, ha netán a rekesz­tők egymásközti felfekvési felülete mint csúszási felület oxidálódott, úgy a kulcs szakállainak fogazásai a rekesztők belső elypti'kus görbeszerű oldalaira nyomást 30 gyakorolva, az összes rekesztők kényszer­mozgással a forgási csap körül szintén el­fordulnak. A zárnyelvnek nyitott helyzetében a kulcs eltávolítható a zártól. Erre szolgál 35 a rekesztők peeeknyílásainak belső végein kiképzett peceknyílás nyúlványok, ame­lyek lehetővé teszik azt, hogy a zárnyelv­pecek nyitás utáni helyzetéiben a reikesz­tők annyira elfordulhassaniak, hogy a re-40 kesztőknek alsó ütköző nyúlványai, a kulcsszár hátsó ütköző fogazásaiból kifor­dulva a kulcs a kulcsvezető csapról lehúz­ható, vagyis a zárból eltávolítható. A zár saját kulcsán kívül semminemű segédeszközökkel, drótok, avagy a zár- 45 nyelvpeceik elfúrása által, mint az rúg ós záraknál szokásos, fel nem nyitható. Jelen esetben ugyanis a zárnyelvpecek elfúrása után a rekesztők saját súlyoknál fogva automatikusan a rekesztőcsap körül kör- 50 ívszerűen teljesen lefordulnak mindaddig, míg a rékesztők felső zárnyelvütközői a zárnyelv belső vertikális oldalára nem fekszenek, úgyhogy ezen zárnyelvütközők akadályozzák meg a zárnyelvnek horizon- 55 tális irányú elmozdulását, azaz annak nyitását. A mellékelt rajzon egy példaképem fo­ganiatosítási alak van feltüntetve és pe­dig az 60 1. ábrán felülnézetben, a 2. ábrában oldalnézetben, a 3. ábrában a kulcs oldalnézetben, a 4. ábrában a kulcs vízszintes metszet­ben. 65 A következő ábrákban egy rekesztő mű­ködése van feltüntetve felülnézetben a zárnyelv különböző állásaikban és pe­dig az 5. ábrán a zárás után, avagy a nyitás 70 kezdetén, a 6. ábrán a zárnyelv nyitási elmozdulása végén, a 7. ábrán a nyitás végén, a 8. ábrán a rekesztőpecek elfúrása utáni 75 helyzetében.

Next

/
Thumbnails
Contents