91213. lajstromszámú szabadalom • Sokszorosító készülék önműködő festék hozzávezetésével

Megjelent 1930. évi jiilins hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI jK«flL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91213. SZÁM. — IX/e. OSZTÁLY. Sokszorosító készülék önműködő festék hozzávezetéssel. Scheinker Ilja kereskedő Wien. A bejelentés napja 1925. évi március hó 11-ike. Ausztriai elsőbbsége 1924. évi március hó 14-ike. A találmány önműködő festékhozzá­vezetéssel felszerelt oly sokszorosító ké­szülékre vonatkozik, melynél a festék­hozzávezetés a készülék belsejében van el-5 rendezve. Az ilynemű készülékek hát­ránya, hogy a festékfelvivő henger egy­úttal nyomólienger gyanánt van kiké­pezve és oly lemezre hat, melyet kívülről fektetünk a sokszorosítás felvételére szol-10 gáló, matricára helyezett papírlapra. Ez a kiképzés nem teszi lehetővé teljesen egyenletes és szép sokszorosítások készíté­sét, amely hátrányt a találmány tárgyá­val azáltal küszöbölünk ki, hogy a mat-15 riea felett a festékfelvivő görgő felé sza­bályozható nyomással beállítható szorító henger van elrendezve. A festékelosztó-és festékfelvivő hengerből álló, a matrica alatt elrendezett festékezőkészülék a mat-20 rica és a felvivő henger felett fekvő nyo­móhengerrel célszerűen ide-odamozgó szánban van ágyazva, melynek oldalveze­tékei előnyösen fogasrúd alakjában lehet­nek kiképezve, hogy a szán ide-odamoz-25 gásánál a festékfelvivő hengert és ezáltal az egész festékező készüléket forgásba hozzuk. Azáltal, hogy a különálló nyomó­henger közvetlenül a felvevő henger fe­lett fekszik és szabályozható nyomással 30 kívülről hat a matricára és így a közben­fekvő papírlapra, végig egyenletes és a befestési állapotnak megfelelő odaszorító nyomást kapunk, mely teljesen egyforma levonatokat eredményez; a papírlap itt is 35 el van különítve a festékező készüléktől és így bepiszkolódás ellen meg van védve. A találmány a csatolt rajzon példakép vett foganatosítási alakjában van feltün­tetve és pedig az 1. ábra a sokszorosító készülék függőié- 40 ges metszete, a 2. ábra ugyanannak feiülnózete, részben metszete, a 3. és 4. ábra a nyomóhenger eltérő ki­viteli alakjának oldal- és homloknózete és 45 részben metszete. Az egész készülék a rajzon fel nem tün­tetett fedéllel lezárható (1) tokban van el­rendezve. A tok hosszanti oldalfalai (2) vezetősínekkel vannak ellátva, melyekben 50 a (3) szán (4) fogantyú segélyével ide-oda­mozgatható. A (2) vezetékek felső léce az (5) fogasrúd gyanánt van kiképezve, melybe a (3) szánon forgathatóan ágya­zott (6) fogaskerék kapaszkodik; utóbbi a 55 (8) festékfelvivő henger (7) tengelyével van szilárdan összekötve. A (8) festékfel­vivő henger felé a (10) rúgó segélyével a (9) festékeidörzsölő és elosztó hengerek szoríttatnak, mimellett a rúgó a (9) hen- 60 gereknek a (11) hasítékokban ágyazott tengelyeit köti össze egymással. A (8) festékfelvivő henger felett a (3) szán (12) hasítekaiban a (13) nyomóhenger van ágyazva, melyet a (14) rúgó felfelé szorít. 65 Ezen rúgó hatása ellenében a (13) nyomó­henger a (15) csavarok segélyével szabá­lyozható nyomással a festékfelvevő henger felé szorítható; a csavar anyja a (3) szán felső (15x ) harántlemezében foglal helyet. 70 A (8) és (13) hengerek között a (16) keret­ben a (17) selyemgaze van kifeszítve, melyre a matrica helyeztetik. Ezen mat­ricára kerül azután a papírlap, melyre a sokszorosítás átviendő. A (16) keret egyik 75 harántvége közelében a csuklószerüen megerősített (18) csappanó lemezt hordja, melynek felcsappanásával a (9) festékei-

Next

/
Thumbnails
Contents