91202. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék üveg kiöntésére

Megjelent 1930. évi jiilins hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BföŐSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 91202. SZÁM. — XVII/e. OSZTÁLY. Eljárás és készülék üveg kiöntésére. Dr. Michaeiis Károly mérnök Berlin, mint Riecliers Frigyes dortmundi mérnök .jogutódja. A bejelentés napja 1924. évi március hó 1 je. Németországi elsőbbsége 1923. évi március hó 2-ika. A szabadalom tárgya eljárás és készü­lék folyékony üveg kiöntésére táblaüveg, különösen üveglemezek, tükörüveg és máseffélék előállítása céljából. A talál-5 mány különösen arra a módszerre vonat­kozik, amely szerint a nagy tégelyben levő ömlesztett üvegtömeget az öntő­vagy hengerlőasztalra kiöntjük. Az üvegnek az asztalra való kiöntésé-10 nél eddig szokásos módszer szerint az öm­lesztő kemencéből kivett, villával vagy fogóval tartott tégelyt ezen villa vagy fogó tengelye körül megbillentették, mi­kor is az üveg aránylag nagy magasság-15 ból hullott az asztalra és emellett gyak­ran légbuborékokkal, fonalakkal vagy csíkokkal és a tégelyről lehulló salakkal és kövekkel szennyeződött. A találmány tárgyát tevő eljárással ezt a hátrányt el-20 kerüljük. A rajz 1—3. ábrái az üveg kiöntésének eddigi módszerét, a 4—6. ábrák pedig a találmányt tüntetik fel. 25 Az 1. ábra üveggel telt (a) tégelyt mu­tat abban a pillanatban, amikor a (fel nem tüntetett) villával vagy fogóval az asztal fölé emeljük azt. A villa a tégelyt valamivel a feneke fölött a* (w) mélyedé-30 sekben fogja. Ha már most a tégelyt a villa nyelének tengelye körül forgatjuk, amely a (d) pont meghosszabbításában fekszik, úgy az üveg a tégely azon szélén, amelyet süllyesztettünk (2. ábra) átfolyik 35 és a tégely teljes felbillentésekor (3. ábra) a tégely össztartalma az asztalra folyik. Hogy azonban a tégelyt a 3. ábra szerint véghelyzetbe hozhassuk, azt a villával az asztal lölött tetemes magasságban kell tartanunk, amint ez az 1. ábrából kitűnik. 40 Ha a tégely, pl. három láb magas, úgy az átömlő él hat lábbal fekszik az asztal fö­lött ós az üveg több lábnyi magasságból esik az asztalra, miközben kinyúlik és több rétegben fekszik egymásra, amelyek 45 egymáshoz képest azután még eltolódnak, úgyhogy az üvegben örvények képződnek, amelyek az asztalon fekvő üvegtömegben fonalak vagy csíkok alakjában jelentkez­nek és a hengerléskor sem tűnnek el tel- 50 jesen. Ezenkívül az asztalon fekvő üveg­nek legfelsőbb rétegét gyakran szennyezik a kemencepor és a tégely hulladékai, ame­lyek erről leesnek. A tégely tökéletes meg­tisztítása a kiöntés előtt csak nehezen vé 55 gézhető, mert erre, tekintettel arra a gyorsaságra, amellyel dolgoznunk kell, hogy az üveg ki ne hűlhessen, csak kevés idő áll rendelkezésünkre. Hogy mindezeket a hátrányokat elke- 60 riiljük és az üveget az asztalra önthessük anélkül, hogy az üvegben fonalak vagy csíkok, hóly.agok és máseffélék képződné­nek, a találmány értelmében a tégelyt nem emeljük többé az asztal fölé, hanem 65 csak az asztal széléhez közel visszük és azután oly tengely körül billentjük azt, amely a tégely szimmetriatengelyén kí­vül, a tégely azon falához közel, amelyen át az üvegnek ki kell ömölnie és célsze- 70 rűen a túlömlési él síkjában fekszik. Ezt az eljárást vázlatosan a 4—6. ábrák tüntetik fel. A 4. ábra az (a) tégelyt a (g) asztal mellső szélének közelében mutatja. A (v) túlömlő él valamivel magasabb 75 helyzetet foglal el az asztal felső (y) élé­nél. Ha már most a tégelyt a (v) túlömlő él síkjában fekvő (d') tengely körül meg-

Next

/
Thumbnails
Contents