91180. lajstromszámú szabadalom • Berendezés répafejek levágására

• Megjelent 1930. évi julius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI IHi SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91180. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Berendezés répafejek levágására. V Cervinka János gyáros Prága. A bejelentés napja 1925. évi január hó 7-ike. A találmány tárgya berendezés répa­fejek levágására, mely a mellékelt raj­zon távlati képben van feltüntetve. A fejek levágására szolgáló szerszámo-5 kat magában véve ismert módon az (1) szántalpak képezik, melyeknek vízszinte­sen meghajlított, a talajon csúszó alsó végei a répasort közrefogják, továbbá két a talpak között elrendezett, ferdén 10 álló (2) vezetőkerék és a (3) kés. A találmány értelmében a (2) vezető kerekek a (4) tartókengyelnek (4a) kar ján forgathatóan vannak ágyazva, míg a kengyelnek másik (4b) karjához a (3) kés 15 függőleges irányban beállíthatóan van erősítve. A (4) tartókengyel a (6) keret részben függőlegesen lengethetően van ágyazva és pedig a csuklóparalellogra­mot képező öt (7) kar segélyével, mely 20 karok közül négy a (4a) karral van össze­kötve, míg az ötödik (7b) kar a (4b) kar­nak meghosszabbított alsó végéhez csuk­lósan csatlakozik, oly célból, hogy a (3) kés által a (4) tartókengyelre gyakorolt 25 nyomás kiegyenlíttessék. A (6) keretrész a (8) főkerettel kettős csuklóparallelogramm útján úgy vízszin­tes, mint függőleges irányban kilenget­hetően van összekötve. Ez a csuklóparal-80 lelogramm a (9) vonórudakból, valamint a (9a, 9b) függőleges részekből áll, me­lyek a függőleges (10, 11) csapok körül forgatható kengyelekként vannak kiké­pezve. A (6) keretrész a (12) lánc útján a 85 (13) emelőre van felfüggesztve, úgyhogy a (14) kéziemelő segélyével függőleges irányban beállítható. A (6) keretrész alsó szárán az (5) lemezrúgó van megerő­sítve, melynek felső szabad vége a (4) kengyel alá nyúl és rugalmas ütközési 40 hoz létre. A répasort körülfogó (1) szántalpak, melyek a (8) főkerethez képest úgy függő­leges, mint vízszintes síkban is kileng­hetnek, arra szolgálnak, liogy a (3) kést 45 és a (2) vezetőkerekeket minden egyes le­fejezendő répa fölé beállítsák, tekintet nélkül arra, hogy az mily mértékben tér ki a sorból. A (2) kerekek és a (3) kés az (1) szántalpaknak oldalirányú mozgásait 50 követik, utóbbiakhoz képest azonban a második (7) csuklóparallelogramm el­rendezése folytán függőleges irányban eltolhatók. Ennek következtében a répa nyakát körülfogó (2) kerekek felülről 55 mindig pontosan és szorosan a répához fekszenek és a kerekeknek függőlegesei­tolódásában résztvevő (3) kés a répaleve leket mindig pontosan közvetlenül a répa nyaka felett vágja le. 60 A (3) kés a találmány értelmében alul hátrafelé és befelé körülbelül az „S" betű felső részéhez hasonló alakban meggörbí­tett szárból áll, mely az oldalirányban vízszintesen elhelyezett pengét tartja. A 65 késnek ezen kiképzése folytán egyrészt nagyobb rugalmasságot érünk el, más részt elkerüljük, hogy a kés répaleveleket, füvet stb. vegyen fel és vigyen magával A leírt berendezés természetesen több- 70 soros gép gyanánt is képezhető ki. Szabadalmi igények: ] Berendezés répafejek levágására, az­által jellemezve, hogy az egy-egy pár (1) szántalpat, egy-egy pár (2) vezető 75 kereket vagy egyéb tapintószervet és egy-egy (3) lefejező kést tartó (6) ke-

Next

/
Thumbnails
Contents